ساخت نگاشت های نیرومند زلزله با استفاده از روش برازش تابع به داده ها
پذیرفته شده برای پوستر XML
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22631/ICCECONF.2017.16242.1430
نویسندگان
1خیابان شهرآرا خیابان شهید ملکوتی پلاک68 واحد4
2استادیار دانشگاه خوارزمی
چکیده
در این مقاله با استفاده از فرایند برازش توابع چند جمله ای و بهره گیری از نرم افزار متلب، یک نگرش تحلیلی بر ساخت رکوردهای مصنوعی تدوین گردیده است. تمرکز محاسباتی بر روی ارائه مدل سازی تحلیلی پالس های سرعت رکوردهای نیرومند حوزه نزدیک است. رکوردهای انتخاب شده شامل چندین شتاب نگاشت از زلزله های بم ایران (2003)، نورتریج کالیفرنیا (1994) و ارزینکن ترکیه (1992) می باشد. کاربرد روش تحلیلی مطرح شده در این مقاله، افزون بر سادگی محاسباتی از دقت نسبی خوبی برخوردار است. نتایج این پژوهش بر پایه مقایسه میان طیف تجمعی انرژی مربوط به هر دو رکورد واقعی و مصنوعی بوده و بیان گر تطابق به نسبت خوب می باشد. شایان ذکر است که چنانچه در برخی مناطق اطلاعات زلزله های رخ داده پیشین ثبت نشده باشد، جهت برآورد نیازهای طراحی لرزه ای سازه ها ناگزیر از ساخت رکورد های مصنوعی است. نکته مهم در موضوع ساخت نگاشت های مصنوعی زلزله، توجه به پیکربندی و آرایش زمانی پالس های ترکیبی سرعت موجود در تاریخچه زمانی رکوردهای حوزه نزدیک گسل است. پالس های مذکور حاوی بخش بسیار بزرگی از انرژی زلزله بوده و بیشترین تاثیر را بر روی اسکلت مقاوم سازه ها دارند. بدین لحاظ می توان با شبیه سازی فرم بسته پالس یا پالس های اصلی و نیز چندین موجک وابسته پس از آن، یک معیار محاسباتی کارآمد برای ساخت رکورد مصنوعی تدوین نمود.
کلیدواژه ها
موضوعات