بررسی تاثیر آرایش قرارگیری ورق تقویت FRP بر دیوار برشی فولادی موجدار
پذیرفته شده برای پوستر XML
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22631/ICCECONF.2017.16236.1428
نویسندگان
1بلوار بسیج-لاله16- گلبرگ 20
2مدرس دانشگاه
چکیده
دیوار های برشی فولادی از متداول ترین سیستم های باربر جانبی هستند که به دلیل عملکرد مناسب از جمله شکل پذیری و استهلاک انرژی زیاد مقاومت و سختی بالا سبکی و سرعت بالای اجرا و نصب و همچنین اقتصادی بودن در دهه های اخیر کاربرد فراوانی یافته اند. وبشر به دنبال سازه هایی با ضریب اطمینان بالاست که مقاومت زیادی در برابر بارهای جانبی بزرگ از خود نشان دهد . در این پژوهش به ارزیابی رفتار دیوار برشی فولادی موجدار تقویت شده با ورق فرپ پرداخته شده است. بدین منظور از روش اجزای محدود و با استفاده از نرم افزار اباقوس ۶-۱۲-۳ و تحلیل استاتیکی غیر خطی به مطالعه اثر آرایش قرار گیری ورق تقویت فرپ بر ظرفیت و سختی دیوار برشی فولادی موج دارو تاثیر تعداد لایه های فرپ و راستای قرارگیری آن پرداخته شده است . نتایج این تحقیق بیانگر این است که دربین تمامی حالت های بررسی شده تقویت در راستای ۴۵ درجه عملکرد مناسب تری به لحاظ ظرفیت نسبت به حالت های دیگرداشته است به گونه ای که نسبت به حالت ۰ درجه تا ۱۲.۵ درصد افزایش ظرفیت باربری داشته است
کلیدواژه ها
موضوعات
 
Title
Investigation of affect of frp reinforced plates arrangments on corrugated steel shear wall
Authors
amol, hosein ghasemnejad moghri
Abstract
Steel shear walls are one of the most commonly used structural systems, which have been used extensively in recent decades due to their proper performance including: ductility, strength and stiffness, high speed of implementation and installation. they have been in search for high-reliability structures that exhibit high resistance to large lateral loads. In this research, the behavior of the corrugated steel plate shear walls reinforced with FRP sheets has been evaluated. For this purpose, the finite element method, Abaqus 6-12-3 and non-linear static analysis have been used to study the effect of layout of the reinforcement sheets and the Effect of the number of layers of the FRP and its orientation on the capacity and stiffness of the steel plate shear walls. The results of this study indicate that, the reinforcement in the 45-degree orientation has the best performance in terms of capacity such that it has up to 12.5 percent increase in load carrying capacity compared to the 0-degree oriented reinforcement.
Keywords
steel shear wall, frp reinforced plates arrangments, corrugated plate, two linear model