ارائه روشی جهت ارزیابی میزان انطباق ابرنقاط سه بعدی سنجنده لایدار و مدل رقومی ارتفاعی زمین مرجع
پذیرفته شده برای پوستر XML
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22631/ICCECONF.2017.16188.1407
نویسندگان
1سمنان، میدان امام رضا- خیابان رسالت سوم- پلاک 32 - مجتمع صدرا- واحد 3
2دانشجو
چکیده
سنجنده لایدار، امروزه یک فن آوری رایج برداشت اطلاعات سه بعدی عوارض سطح زمین می باشد که امکان تولید دقیق مدل های رقومی سطح زمین را فراهم می سازد. در روند تصحیح داده ی لایدار، بایستی خطاهای سیستماتیک مدل شوند که این کار مبتنی بر کالیبراسیون سامانه می باشد. این مقاله روشی برای ارزیابی کیفیت هندسی ابرنقاط سنجنده لایدار پیشنهاد می کند. عوارض خطی استخراج و سپس این عوارض تناظریابی می شوند. از این رو ابر نقاط به مجموعه ای از سطوح مسطح کوچک تقسیم شده و معادله هر سطح بدست می آید. از تقاطع سطوح همسایه، خطوط مستقیم تولید می شود. در نهایت در برای تعیین پارامترهای انتقال و دوران بین عوارض متناظر، از مدلهای ریاضی استفاده می‌شود. سپس کیفیت هندسی این عوارض تناظر یابی شده در دو روش با DEM مرجع مقایسه می گردد. آزمون انجام گرفته نشان می دهد میزان انطباق در روش پیشنهادی در حدود 86 درصد می باشد که عدد قابل اعتمادی است.
کلیدواژه ها
موضوعات
 
Title
A Method for Assessing the 3D point cloud of the Lidar Sensor and the Digital elevation Geo Reference Model
Authors
yasin iran, Meisam Qorbani Fouladi
Abstract
The lidar sensor today is a commonly used three-dimensional data acquisition technology that allows surface level digital models to be accurately generated. In the course of the correction of the ladder data, systematic errors must be modeled, which is based on system calibration. This paper proposes a method for assessing the geometric quality of the lidar sensor. Linear effects are extracted and then these complications are correlated. Hence, the cloud points are divided into a set of small flat surfaces and the equation of each level is obtained. From the intersection of neighboring levels, direct lines are produced. Finally, mathematical models are used to determine the transmission parameters and the period between the corresponding complications. Then, the geometric quality of these complicated complications is compared in two ways with reference DEM. The test showed that the compliance rate in the proposed method is about 86%, which is a reliable number.
Keywords
Lidar system, quality control, systematic errors, geometric calibration, 3D triangulation