ارزیابی رفتار دیوار برشی فولادی موجدار تقویت شده با ورق FRP
پذیرفته شده برای پوستر XML
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22631/ICCECONF.2017.16154.1394
نویسندگان
بلوار بسیج-لاله16- گلبرگ 20
چکیده
در میان بلایای طبیعی مختلف زلزله به دلیل ماهیت غیر قابل پیش بینی بودن و نحوه ایجاد خسارت در سازه‌های ساخت انسان بیش از سایر حوادث طبیعی ذهن بشر را به خود معطوف داشته است. بنابراین به دنبال سازه‌هایی با ضرایب اطمینان بالاست که مقاومت زیادی را در برابر بار‌های جانبی بزرگ از خود نشان دهد. دیوار برشی یکی از این سازه‌ها می‌باشد.این سیستم به دلیل عملکرد مناسب از جمله شکل پذیری و استهلاک انرژی زیاد مقاومت و سختی بالا، سبکی و سرعت بالای اجرا و نصب و همچنین اقتصادی بودن در دهه های اخیر کاربرد فراوانی یافته اند.در این پژوهش به ارزیابی رفتار دیوار برشی فولادی موجدار تقویت شده با ورق FRP پرداخته شده است. بدین منظور از روش اجزای محدود و با استفاده از نرم افزار ABAQUS6-12-3 و تحلیل استاتیکی غیر خطی، به مطالعه اثر ورق FRP بر رفتار دیوار برشی فولادی با اشکال مختلف و تأثیر طول موج بر رفتار دیوار برشی فولادی موجدار تقویت شده با ورق FRP پراخته شده است. نتایج این تحقیق بیانگر این است، در حالتی که از ورق مثلثی استفاده می شود کمانش زودتر از دو فرم دیگر اتفاق می‌افتد و سیستم دچار افت ظرفیت باربری می شود. که این نقص با تقویت ورق FRP برطرف می‌شود.
کلیدواژه ها
موضوعات
 
Title
assessment behavior corrugated steel plate shear walls improvement with frp plate
Authors
amol
Abstract
Due to its destructive and unpredictable nature, earthquake provides the most concern for the human. So, they have been in search for high-reliability structures that exhibit high resistance to large lateral loads. The shear wall is one of those structures. In this research, the behavior of the corrugated steel plate shear walls has been evaluated. this system with ductility, strength and stiffness, high speed of implementation and installation. In this research, the behavior of the corrugated steel plate shear walls reinforced with FRP sheets has been evaluated. For this purpose, finite element method has been used. Abaqus 6-12-3 and non-linear static analysis have been used to study the effect of FRP sheets on the behavior of steel plate shear walls with different shapes .the effect of wavelength on the behavior of the corrugated steel plate shear walls has been evaluated. The results of this study indicate that when a triangular sheet is used, buckling occurs faster than the other two forms and the system will lose its capacity. This defect is corrected by using FRP reinforcement.
Keywords
steel shear wall, frp plate, corrugated plate, nonlinear static analysis