تخمین آسیب در اتصالات مهاربند قاب دوطبقه-یک دهانه سرد نورد شده با استفاده از روش دینامیکی مطلوب
پذیرفته شده برای پوستر XML
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22631/ICCECONF.2017.16103.1379
نویسندگان
بابلسر.سه راه دانشگاه مازندران.محله قایمیه
چکیده
وقوع آسیب در مقایسه بین دو حالت سیستم که یکی از آن ها حالت اولیه سازه (حالت آسیب ندیده) و حالت دوم سازه (حالت آسیب دیده) تعریف می شود. در صورتی که آسیب به موقع پایش نگردد، می تواند عملکرد سازه را متاثر کرده و هزینه ی نگه داری افزایش دهد. در این مقاله، تمام المان های قاب مورد نظر شامل استادها، تراک ها، ناگین و کورد ها و نیز مهاربندهای ضربدری با استفاده از مدل الاستیک تیر- ستون مدل شدند. این حالت، رفتار خطی تیر و ستون را مدل می کند. مسلما در این حالت از قاب نیز به منظور نشان دادن اتصال بین استاد ها و تراکها از دستور equalDof که با آن می توان مفصل داخلی را مدل کرد، استفاده شد. برای قاب دو طبقه موردنظر، جویست های سقف توسط المان های کوتاه مدل شده اند که برای مدلسازی این نوع المان از مدل الاستیک تیر- ستون استفاده شد. موقعیت و تعداد سنسورهای این سازه سرد نورد شده طوری حدس زده شده است که در هر صورت پاسخ منطقی تر برای مسئله تشخیص آسیب بدست بیاید. دراین پژوهش، مشخصه ای از سازه استفاده شد تا به خرابی حساسیت بیشتری نشان دهد، تا تشخیص آسیب صورت بگیرد. قاب تحت بار ضربه آنالیز دینامیکی می شود. طبق نتایج بدست آمده از روش دینامیکی موردنظر در پروسه شناسایی آسیب برای قاب دو طبقه یک دهانه موردنظر ترکیب دو شاخص آسیب تابع پاسخ فرکانسی و پاسخ شتاب سری زمانی کاهش بعد یافته به عنوان داده های دینامیکی مطلوب معرفی شدند.
کلیدواژه ها
موضوعات