بررسی تاثیر مقاومت مصالح بنایی برآسیب‌پذیری سازه‌های بنایی کلاف دار بدون رعایت دیوار نسبی
پذیرفته شده برای پوستر XML
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22631/ICCECONF.2017.16077.1365
نویسندگان
1کرمان، خیابان شهید رجایی، کوچه هتل هزار، پلاک 30
2استادیار دانشگاه صنعتی سیرجان
چکیده
سازه‌های بنایی کلاف‌دار قسمت اعظم ساختمان‌های کشور را تشکیل می‌دهند. سازه‌های بنایی به طور کلی ساختمان‌هایی ارزان و در صورت رعایت مسائل اجرایی ایمن می‌باشند.شناژها و محصورشدگی شکل پذیری سازه های بنایی را به طور قابل ملاحظه ای افزایش می دهد. در این تحقیق موضوع مقاومت مصالح بنایی هدف قرار گرفته است و سعی بر آن شده است با روش ستون معادل برگرفته از تحقیقات محققان و تحلیل غیرخطی سازه‌های بنایی کلاف‌دار و نهایتاً کمک گرفتن از منحنی‌های شکنندگی میزان آسیب‌پذیری سازه‌ها با مقاومت‌های گوناگون مصالح تخمین زده شود. بدین منظور یک سازه دو طبقه با عدم رعایت دیوار نسبی در نرم‌افزار SAP2000 مدل شد و با مدلسازی مفاصل پلاستیک در مقاومت‌های گوناگون تحت تحلیل استاتیکی غیرخطی قرار گرفتند. نتایج نشان‌دهنده این مطلب است که آسیب‌پذیری سازه به شدت تابع مقاومت فشاری منشور بنایی می‌باشد و این موضوع در مرز مقاومت 20 کیلوگرم بر سانتی‌متر مربع بحرانی است و به شدت متغیر است
کلیدواژه ها
موضوعات
 
Title
The evaluation of masonry compression strength on confined masonry structure vulnerability without sufficient walls.
Authors
karim KERMAN, yousef askari
Abstract
There are many confined masonry structure in iran. they are generally not expensive and safe cosidering execution problem. The confinement increase ductility of structures considerably.Confined masonry construction consists of masonry walls and horizontal and vertical reinforced concrete (RC) confining elements built on all four sides of a masonry wall panel. Vertical elements, called tie-columns, resemble columns in RC frame construction except that they tend to be of far smaller cross-sectional dimensions. Most importantly, these RC members are built after the masonry wall has been completed. Horizontal elements, called tie-beams, resemble beams in RC frame construction but they are not intended to function as conventional beams since confined masonry walls are load-bearing. Alternative terms, horizontal ties and vertical ties, are sometimes used instead of tie-beams and tie-columns. in this research, compression strength of masonry is purposed and we tried to model the structure by equivalent column method that are proposed by other reaserchers. to evaluate the values of vulnerability, fragility curves are used. to achive this goal, one structure without sufficient walls according to 2800 standard is modeled and analysed by nonlinear static procedures. The results indicate vulnerability of strucure depends on masonry compression strength.
Keywords
confined masonry structure, nonlinear static procedure, masonry compression strength, equivalent column model, Fragility curve