ارزیابی عملکرد لرزه ای ساختمان های دارای دیوار برشی بتنی کوپله با میراگر کوپله ویسکوالاستیک
پذیرفته شده برای پوستر XML
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22631/ICCECONF.2017.16000.1340
نویسندگان
بابل شهرک کاظم بیگی 50 متر مانده به مدرسه کاظم بیگی کد پستی 49379-47167
چکیده
با توجه به لرزه خیزی کشور ایران و نیاز به ساختمان های مقاوم در برابر زلزله ضرورت ایجاب می کند تا بررسی های بیشتری بروی سیستم های جدیدی که بتوانند اثرات مخرب زلزله ها را کاهش دهند , انجام شود. از این رو ارزیابی یک سیستم میراگر جدید به منظور بررسی کارایی و قابلیت های احتمالی , در این تحقیق مورد مطالعه قرار گرفته است. میراگر مورد بررسی جایگزین شده با تیر کوپله بتنی , شامل لایه هایی از مواد ویسکوالاستیک در سری با اتصال فولادی با مقطع کاهش یافته به عنوان فیوز می باشد. از این رو دو ساختمان با تعداد طبقات 15 و 20 طراحی و توسط تحلیل های دینامیکی غیر خطی در نرم افزار اپنسیس , مورد ارزیابی قرار گرفتند. سپس پارامترهای مختلفی مانند جابجایی نسبی طبقات , شتاب , برش در دیوارهای برشی و قابها , کرنش مواد ویسکوالاستیک در طبقات و دوران اتصال در تیر پیوند مورد بررسی قرار گرفتند. با توجه به نتایج بدست آمده برای جابجایی نسبی , شتاب و برش طبقات در تمامی پارامتر های فوق سیستم میراگر باعث کاهش در پاسخ ها می گردد. بیشترین تاثیر در این سیستم بروی کاهش بیشینه برش در دیوار برشی کوپله بوده که به میزان 67 تا 85 درصد باعث کم شدن بیشینه برش طبقات گردیده است. از طرفی این سیستم باعث کاهش بیشینه جابجایی نسبی طبقات بین 7 تا 23 درصد در سازه ها گردیده است. همچنین نتایج , نشان دهنده قدرت استهلاک انرژی مطلوب فیوز در سری با مواد ویسکوالاستیک می باشد.
کلیدواژه ها
موضوعات
 
Title
Seismic performance assessment of RC coupled shear wall structures with viscoelastic coupling damper
Authors
saeed betyar
Abstract
Due to the seismicity of Iran and the need for earthquake-resistant buildings, it is imperative that more research is done on new systems that can reduce the damaging effects of earthquakes. Hence, the evaluation of a new damping system in order to investigate the potential performance and capabilities in this study has been studied. Replacement damper versus traditional RC coupling beam, consists of layers of viscoelastic materials in series with a steel connection with Reduce Beam Section as a fuse. For this purpose, two buildings with the number of floors 15 and 20 were desgined and evaluated by nonlinear dynamic analysis in Openness software. Then, various parameters such as peak interstory drifts of floors, acceleration, shear force in shear walls and frames, strain of viscoelastic materials at the floors and steel connection rotation in the coupled beam were investigated. According to the results obtained for interstory drifts, acceleration and shear force of walls , in all of the above parameters, the system of damping reduces the responses. The greatest impact on this system was due to a decrease in the maximum shear force in the coupled shear wall, which reduced the maximum shear force by 67 to 85 percent. On the other hand, this system has reduced the maximum interstory drifts of floors between 7% and 23% percent in structures. Also, the results indicate the desired fuse energy dissipation in the series with viscoelastic materials.
Keywords
RC coupled shear wall, viscoelastic coupling damper, nonlinear dynamic analysis, Openness