شناسایی آسیب در تیر- ستون ها تحت تاثیر بارهای محوری و بارهای عرضی
پذیرفته شده برای پوستر XML
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22631/ICCECONF.2017.15724.1292
نویسندگان
1امامزاده قاسم خیابان چاله زمین کوچه اندیشه 10 دست چپ اولین آپارتمان طبقه2 دست چپ
2مازندران- ساری
3استادیار دانشگاه مازندران
4دبیر اجرایی
چکیده
در طی دهه های اخیر توجه ویژ ه ای به شناسایی خرابی در سازه اختصاص داده شده است و از اینرو روش های متعددی برای شناسایی خرابی معرفی شده است. هدف از این تحقیق، شناسایی آسیب با استفاده از اطلاعات دینامیکی استخراج شده از سازه در تیر- ستون هایی است که تحت اثر همزمان بارهای هارمونیک محوری و عرضی قرار گرفته اند. یک تیر- ستون دو سر مفصل به عنوان مثال عددی در نظر گرفته شده است. ماتریس جرم برای المان تشکیل شده و ماتریس سختی برای المان های سالم و آسیب دیده با توجه به حضور همزمان دو بار هارمونیک محوری و عرضی اصلاح گردیده است. آسیب در المان به صورت ترک هایی باز و بسته شونده تحت بارهای هارمونیکی لحاظ گردید. معادله دینامیکی ارتعاش تیر تحت بار هارمونیکی با استفاده از روش نیومارک بتا و به کمک برنامه نویسی در نرم افزار متلب حل شده است. سپس با کمک شاخصی شناخته شده در ادبیات فنی، محل آسیب دیده(منفرد و چندگانه) شناسایی شده است. نتایج حاصله نشان دهنده کارایی پروسه مدلسازی و تشخیص محل آسیب می باشد. همچنین نتایج نشان داده است نویز اندازه گیری شده اثر کمی درکارایی روش پیشنهادی جهت شناسایی خرابی دارد.
کلیدواژه ها
موضوعات
 
Title
Damage detection in beam_column structures under the influence of axial and lateral loads
Authors
fahimeh akhlaghi, reza sari, mohsen bozorgnasab, omid yazdanpanah
Abstract
Over the last decades special attention is dedicated to damage detection and therefore multiple methodes for damage detection has been introduced.The purpose of this study is damage detection by use of dynamic information extracted from the structure in beam_column which is under the influnce of simultaneous axial and lateral harmonic loads.A simply supported beam_column considered as a numerical example.Mass matrix composed for the element and stiffness matrix corrected according to the simultaneous presence of axial and lateral harmonic loads for the healthy and damaged element.Damage in element was considered like a breathing crack under harmonic loads.Dynamic equation of beam vibration under the harmonic load solved by use of Newmark Beta method an help with programming in Matlab software.then by use of a well_known indicator in technical literature,damaged location (single and multiple)detected.The resultes indicate the efficiency of the modeling process and detection of the damaged place.Resultes indicate that the measured noise have low effect in efficiency of proposed method to damage detection.
Keywords
damage detection, linear analyses, dynamic analyses, axial harmonic load, lateral harmonic load