بررسی آسیب در سازه های خرپایی با استفاده از توابع پاسخ فرکانس
پذیرفته شده برای پوستر XML
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22631/ICCECONF.2017.15713.1286
نویسندگان
1گیلان - رشت- خیابان سعدی
2مازندران- ساری
3قزوین - خیایان نوروزیان- دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)
4استادیار دانشگاه مازندران
چکیده
امروزه روش های نوینی برای شناسایی خرابی در سازه ها مورد استفاده قرار میگیرد و یک روش مفید و کارا در این زمینه، ارزیابی های غیر مخرب ارتعاشی می باشد.آسیب در المان یک سازه ی خرپایی منجر به تغییر در پاسخ های اعضای مجاور می شود. لذا بررسی این تغییرات می تواند به شناسایی محل آسیب دیده در این سازه ها کمک نماید. در این مقاله، پایش سلامت سازه بر اساس تغییر تابع پاسخ فرکانس به عنوان یک مشخصه دینامیکی صورت گرفته است. تابع پاسخ فرکانس به عنوان ابزار اندازه گیری دینامیکی، اطلاعات بیشتری را از ویژگی های سیستم در مقایسه با اطلاعات مودال بدست می دهد. در تحقیق حاضر، با استفاده از توابع پاسخ فرکانس سازه سالم و آسیب دیده و استفاده از الگوریتم بهینه سازی تکامل تفاضلی، محل آسیب و شدت آن تعیین می گردد. جهت نمایش کارایی روش مطرح شده، یک مثال عددی سازه خرپای سه بعدی و تعریف کردن سناریوهای خرابی مختلف منفرد و چندگانه ارائه شده است که نتایج حاصله بیانگر دقت و عملکرد مناسب این روش پیشنهادی در شناسایی خرابی سازه می باشد
کلیدواژه ها
موضوعات
 
Title
damage detection in truss structures using frequency response functions
Authors
rasht, reza sari, omid yazdanpanah, mohsen bozorgnasab
Abstract
Nowadays, new methods are used to identify the failure of structures, and a useful and efficient method in this regard, non-destructive vibratory evaluations
is. Damage in a member of a truss structure leads to a change in the responses of adjacent members.
Therefore, the study of these changes can help identify the damaged site in these structures.
In this paper, the health monitoring of the structure is based on the change of the frequency response function as a dynamic characteristic. Frequency response function as a dynamic measurement tool provides more information about system features than modal information. In the present study, using the frequency response functions of a healthy and damaged structure and using the differential evolution optimization algorithm, the damage location is determined.
To demonstrate the efficiency of the proposed method, a numerical example of three-dimensional truss structures is presented with single and multiple failure scenarios, which results indicate the accuracy and proper function of the proposed method for identifying structural failure.
Keywords
damage detection, FRF Frequency Response Function, Optimization, Differential Evolution Algorithm