تحلیل فراوانی منطقه ای خشکسالی هیدرولوژیکی در استان خوزستان
پذیرفته شده برای پوستر XML
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22631/ICCECONF.2017.15670.1281
نویسندگان
1ملی راه خیابان مرجان پلاک 60
2دانشیار/دانشگاه شهید چمران اهواز
چکیده
«خشکسالی هیدرولوژیکی، سال یا دوره ای است که طی آن رواناب، بطور قابل ملاحظه ای پایین تر از مقدار متوسط است». این گونه تعاریف برای پیش برد توصیف ما از این پدیده مفید است، اما صراحت کافی برای بیان تعیین زمان خشکسالی ندارد. هدف از این تحقیق بررسی وضعیت خشکسالی هیدرولوژیکی سالانه، در استان خوزستان می باشد. برای این منظور 44 سال داده های هیدرولوژیکی 51 ایستگاه این استان در نظر گرفته شد تا دوره های بازگشت خشکسالی هیدرولوژیکی تخمین زده شود. ابتدا با استفاده از شاخص SDI و برنامه Minitab ، حدس اولیه برای همگن بندی منطقه به صورت دو گروه انجام شد. روش گشتاور خطی برای بررسی ایستگاه ناجور و آزمون همگنی منطقه، به کار گرفته شد. با استفاده از دو آماره همگنی هاسکینگ و والیس در حوزه، مشخص شد که در گروه اول و دوم به ترتیب 3 و 2 ایستگاه ناجور داریم و با حذف آنها دو منطقه کاملا همگن شدند. سپس بر اساس آماره Z_DIST توزیع پارتوی تعمیم یافته به عنوان بهترین توزیع منطقه ای شناخته شد. نتایج این پژوهش برای آگاهی مدیران منابع آب از خشکسالی هیدرولوژیکی و تدابیر لازم برای مقابله با آن است.
کلیدواژه ها
موضوعات
 
Title
Frequency Analysis of Regional Hydrological Drought in Khuzestan Province
Authors
ahvaz, Arash Adib
Abstract
"hydrological drought is a year or a period during which inflow is considerably lower than the average". This definition is useful for our description of this phenomena, but it's not clear enough to determine the time of drought. The aim of the present article is to study the annual hydrological drought status in Khuzestan province. For this purpose, 44 years of hydrological data of 51 stations in this province were considered to estimate the returns of hydrological drought. At the beginning, the first guess for homogenization of the area was done in the form of two groups by using SDI and Minitab software. The linear momentum method was utilized to study the dissimilar station and area homogeneity test. By using Husking and Walliss homogeneity statistics in the domain, it was found that there were three and two dissimilar stations in the first and second group, respectively and the two areas were completely homogenous by eliminating them. Then according to Z_DIST statistics, the generalized Pareto was found as the best regional distribution. The results of the study are applicable for awareness of the water resource managers about hydrological drought and the necessary plan to deal with it.
Keywords
Hydrological drought, Khouzastan province, SDI, linear momentum, homogenization