تاثیر زلزله های با مدت دوام زیاد بر سازه های بتنی با جداگر لرزه ای الاستومری
پذیرفته شده برای پوستر XML
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22631/ICCECONF.2017.15548.1245
نویسندگان
امیرکلا چهلستون کوچه علوی تبار پلاک32
چکیده
یکی از خصوصیات حرکات زمین مدت دوام حرکات شدید می‌باشد که تأثیر عمده‌ای بر پاسخ سازه در زمین لرزه دارد به طوری که مدت دوام حرکات شدید تأثیر قابل توجهی بر شدت جنبش و تکان سازه دارد. با وجود درنظر گرفته شدن اوج شتاب افقی زمین و شتاب‌های طیفی، تقریباً در همه تحلیل‌های بهسازی لرزه‌ای، در تحلیل‌های سازه‌ای اغلب از در نظر گرفتن مدت دوام حرکت قوی زمین چشم پوشی می‌کنند.
تجربه زلزله‌های گذشته و تحلیل‌های عددی، تأیید می‌کند که مدت دوام حرکت قوی زمین می‌تواند به طور قابل توجهی درجه خرابی سیستم‌های مهندسی عمران را تحت تأثیر قرار دهد.
به همین منظور در این پژوهش به بررسی تأثیر مدت دوام زلزله بر عملکرد سازه های مشخص شده با جداگر لرزه ای و بدون جداگر لرزه ای تحت تحلیل روش دینامیکی غیرخطی تاریخچه زمانی تحت ۱۴ عدد رکورد زلزله دور از گسل در دو بازه ی با زمان موثر ۱۰ تا ۲۵ ثانیه و ۴۰ تا ۷۰ ثانیه استفاده شده است
کلیدواژه ها
موضوعات
 
Title
Effects of long duration strong ground motions on seismic isolated Concrete
Authors
Ali Bozorgi Amiri
Abstract
One of the characteristics of the motion of the earth is the durability of extreme movements, which has a significant effect on the response of the structure in the earthquake, so that the duration of the sustained movements has a significant effect on the intensity of movement and movement of the structure. In spite of the fact that the peak of horizontal acceleration and spectral accelerations are considered, in almost all seismic reconstruction analyzes, instrumental analyzes often neglected to consider the durability of strong ground motion.
The experience of past quake and numerical analysis confirms that the durability of a strong ground motion can significantly affect the degree of failure of civil engineering systems.
 In this study, the effect of the duration of the earthquake duration on the performance of the structures with seismic seismic separator and without seismic separation was determined by analyzing the nonlinear dynamics of time histories under 14 earthquake records far from faults in two intervals with effective time of 10 Used up to 25 seconds and 40 to 70 seconds
Keywords
ground motion duration, seismic performance, Base-Isolation, isolator, Elastomeric Seismic Isolator with lead core