تأثیر استفاده از قیر اصلاح شده با نانوآهک در عملکرد خستگی مخلوط های آسفالتی
پذیرفته شده برای پوستر XML
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22631/ICCECONF.2017.15510.1223
نویسندگان
بابل جاده شهید صالحی روستای کلاگرمحله
چکیده
امروزه استفاده از نانو مواد به علت تاثیر آنها در بهبود عملکرد قیر و مخلوط آسفالتی به سرعت در حال رشد می‌باشد. بنابر این ارزیابی عملکرد مکانیکی مخلوط‌های آسفالتی حاوی قیرهای اصلاح شده با نانو افزودنی و درک مناسب از احتمال بهبود آنها در این نوع مصالح نقش بسزایی در استفاده و بکارگیری آنها در آینده خواهد داشت. در این تحقیق هدف بررسی تأثیر نانوآهک بر عمر خستگی تیرچه های مخلوط آسفالتی بوده است.قیر 70-60 مورد استفاده در این تحقیق با افزودن 3 ، 6 و 9 درصد نانوآهک اصلاح شد و در جهت افزایش عمر خستگی روسازی های آسفالتی نسبت به نمونه شاهد (بدون استفاده از نانو آهک)مورد آزمایش و مقایسه قرار گرفت.آزمایش مقاومت کشش غیر مستقیم (ITS)،آزمایش مدول برجهندگی (MR) و آزمایش خستگی به روش چهار نقطه ای روی نمونه ها انجام شد.نتایج این تحقیقات نشان داد که عمر خستگی(سیکل) و مقاومت کششی و مدول برجهندگی کلیه ی نمونه های اصلاح شده با نانوآهک افزایش داشتته است و این افزایش در آزمایش کشش غیر مستقیم و مدول برجهندگی حاوی 9 درصد نانوآهک به 15 درصد بهبود عملکرد نیز رسیده است اما این بهبود عملکرد در نمونه های تحت آزمایش خستگی بیشتر خود را نشان داد بطوریکه با افزودن 9 درصد نانوآهک،تحت کرنش های 400 ، 600 و 800 میکرواسترین، افزایش 1.5 برابری در عمر خستگی مخلوط آسفالتی نسبت به نمونه شاهد(بدون نانوآهک) مشاهده شد.
کلیدواژه ها
موضوعات
 
Title
The Effect of Using Nano Lime Modified Bitumen on the Fatigue Performance of Asphalt Mixtures
Authors
Babol
Abstract
Today, using nanomaterial is rapidly increasing because of their impact on improving bitumen and asphalt performance. Thus investigating mechanical performance of asphalt mixtures containing bitumen's modified with additional Nano and suitable understanding of their likelihood of improvement in these materials play an important role in their future utilization.
The aim of this study was investigating the impact of Nano- hydrated lime on fatigue life of Asphalt mixture. 60-70 % bitumen used in this study was modified through adding 3, 6, 9% Nano- hydrated lime and tested and compared for increased fatigue life of asphalt pavements than control sample. Indirect tensile strength (ITS) test, Modulus Resistant (MR) test, and fatigue test was performed on sample by quadrilateral method. The results of researches show that fatigue life(cycle) and tensile strength and modulus Resistant of total modified samples have increased with hydrated nano-lime and at indirect tensile strength and modulus resistant test containing 9% of hydrated nano-lime, the performance improved to 15%, but it was more in samples under fatigue test, so that by adding 9% nano-lime subjected strains of 400,600 and 800 micro strain fatigue life of asphalt mixture increased more 1/5 times than control samples.
Keywords
Nano- lime, Fatigue life, Indirect Tensile Strength, modified Bitumen, modulus resilient