دسته بندی گونه های معماری متحرک اجرا شده در ایران و بررسی مکانیزم حرکتی یک نمونه از آنها (نمونه موردی : ساختمان مسکونی اندرزگو)
پذیرفته شده برای ارائه شفاهی XML
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22631/ICCECONF.2017.16706.1500
نویسندگان
1خ سارى کوى ادیب نبش ادیب ١٥
2دانشجو دکترا
چکیده
همانطور که می دانیم ساختمان ها ایستا و غیر متحرک هستند بنابراین برای درک کامل فضای معماری، بیننده باید حرکت کند، این یعنی راه رفتن او در میان دیوارها، ستون ها، سقف ها و سایر عناصر بصری و ایجاد خیال در ذهن. اما در معماری متحرک بیننده ثابت می ماند و این بار محیط، مکان و کالبدی که بیننده در آن قرار می گیرد یا خود و یا جزئی از آن حرکت می کند، در واقع تفاوت اصلی معماری ثابت و متحرک در همین است. در این پژوهش سعی شده است علاوه بر آشنایی با مفهوم معماری متحرک، انواع آن و تفاوت گونه های مختلف معماری متحرک با هم به روش کتابخانه ای ذکر شود و در پایان پس از دسته بندی نمونه های اجرا شده از معماری متحرک در ایران به بررسی فرآیند متحرک شدن یک نمونه از آن پرداخته شده است. نتایج پژوهش حاضر مبنی بر فاصله زیاد تکنولوژی معماری ایران از معماری روز دنیا می باشد. امید است در آینده با پژوهش های تخصصی در این حوزه و پیشرفت روز افزون تکنولوژی معماری شاهد پیشرغت در این حوزه باشیم.
کلیدواژه ها
موضوعات
 
Title
Categorization of the types of kinetic architecture implemented in Iran and Examining the mechanism of motion is an example of them (Case Study: Andersugo Residential Building)
Authors
Alireza Rahimi, amir borzouei
Abstract
As we know, buildings are static and non-movable So, in order to fully understand the architecture of the space, the viewer must move, This means his walk among the walls, columns, ceilings, and others .The results of this study indicate that the technology of architecture in Iran differs from the architecture of the world.
Tall buildings in urban landscape can be
considered from tow views. On the one hand
tall buildings can positively affect on the
cities, on the other hand they can to cause
disappear good looking of city or good views
in the city.
In this research, tow kinds of tall buildings,
cluster and stand-alone tall buildings, are be
compared to find their affect on the urban
landscape.
Three main targets in the urban landscape are
considered: 1- function 2-identity 3- aesthetics.
The method of analyze the results is to
compare of the opportunities and threats of
two kinds of tall buildings, cluster and standalone
tall buildings.
Keywords
architecture, kinetic architecture, kinetic, changes faces