اصلاح: مقایسه سطوح خطر زلزله DBE و MPE شهر قزوین با آیین نامه 2800 زلزله ایران
پذیرفته شده برای ارائه شفاهی XML
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22631/ICCECONF.2017.16666.1498
نویسندگان
1مازندران، آمل، خیابان مدرس،آفتاب 64،آسمان 20،مجتمع آفتاب پلاک 7،واحد206
2مازندران آمل آفتاب 64 آسمان 20 مجتمع آفتاب بلوک 1 پلاک 7 واحد 206
چکیده
منظور از خطر زمین لرزه ای، وقوع محتمل یک جنبش شدید توسط یک رویداد لرزه ای در آینده می باشد، در حالی که خطر پذیری زمین لرزه ای، پیامدهای محتمل آن جنبش شدید است. در این مطالعه ابتدا به جمع آوری اطلاعات و مشخصات زمین لرزه ها و گسل های فعال و اطلاعات جغرافیایی مربوط به شهر قزوین در شعاع 150 کیلومتر از قزوین پرداخته، و میزان لرزه خیزی هریک از این منابع تعیین شده است. سپس با وارد کردن اطلاعات موردنیاز در نرم افزار CRISIS مدل خطر لرزه ای احتمالاتی ساخته شده است. براساس خروجی ها، به تحلیل خطر منطقه پرداخته، و براساس روش درخت منطقی به ترکیب نتایج حاصل از روابط کاهندگی به کار رفته پرداخته شده است. در انتها، مقایسه ای بین سطوح خطر دوره های بازگشت 500 و 2500 سال مطالعه با آیین نامه 2800 زلزله انجام گردیده است. این سطوح را می توان به سه ناحیه تقسیم کرد. نخست ناحیه وقوع PGA می باشد که با طیف آیین نامه منطبق بوده. دوم ناحیه زمان های تناوب کوتاه که در آن شتاب طیفی مطالعه کمی بیشتر از آیین نامه 2800 بوده و سوم زمان های تناوب متوسط و بلند می باشد که در آن ها شتاب طیفی 2800 و مطالعه انجام شده از هم جدا شده ومقادیر آیین نامه بالاتر از طیف حاصله قرار می گیرد. علت این امر را می توان در ماهیت طیف مقیاس شده استاندارد 2800 و عدم توانایی آن ها در ایجاد یک سطح خطر یکنواخت در تمام زمان های تناوب یافت.
کلیدواژه ها
موضوعات
 
Title
Comparison between DBE and MPE earthquake hazard levels in Qazvin with the 2800 earthquake regulations of Iran
Authors
samira amol, mohammad amol
Abstract
Earthquake risk refers to probable occurrence of consequent intensive movement caused by a seismic event, while the seismic hazard considered as probable consequences of those intensitive movements. In this study, at first we collected information and characteristics of earthquakes and active faults. Thereafter, we gathered geographical information about Qazvin city and Domain of 150 km Radius of this City and also determined the sesmicity rate of these resources . Then with CRISIS software and using selected information, created probabilistic seismic hazard model. Based on the outputs, we analyzed the risk of Gazvin and Gazvins’ district and based on logical tree methodology, we combinated the results of the attenuation relations used in this study. At the end, we compared the risk levels of return periods 500 and 2500 years resulted from this study and Iran’s 2800 earthquake regulations. These levels can be divided into three areas. First, the area of PGA occurrence that is consistent with the range which presented in the regulations. Second, the region of short frequency periodic time in which the spectral acceleration resulted from this study is slightly more than 2800 earthquake regulations. Finally, the third one embraces the medium and long frequency periodic times in which the spectral acceleration of 2800 and the study are separated and the values of the regulations are higher than the resulting spectrum. This difference may stem from the nature of 2800 standard spectrum and also its inability to create a uniform level of risk at all times.
Keywords
sesmic risk analysis, attenuation relationships, logic tree, CRISIS software, 2800 earthquake regulations