گزینش بهینه ترین نوع پیمان در طرح های زیربنایی از دیدگاه کارفرما در زمینه مشارکت فنی و رهایی از فشارهای تامین نقدینگی
XML
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22631/ICCECONF.2017.16596.1492
نویسندگان
1شهرک جوادیه - خیابان امیرالمومنین - کوچه امامعلی 3 7197741715
2دانشگاه آزاد اسلامی واحد استهبان
چکیده
از آنجایی که برای ورود به زنجیره کشورهای قدرتمند جهان نیازمند دستیابی به توسعه هستیم و یکی از شاخص‌های اصلی توسعه یافتگی و دستیابی به توسعه پایدار در دنیای امروز برخورداری کشورها از زیر ساخت‌های مطمئن و متکی به تاسیسات زیربنایی و صنایع مادر می‌باشد، لذا اولین گام در دستیابی به این مهم تکمیل تاسیسات زیربنایی کشور است. از آن جایی که دو مقوله دانش فنی و تامین مالی دو بال مهم و در واقع گلوگاه دستیابی به توسعه یافتگی کشور عزیزمان می‌باشند و بر این نکته آگاهیم که بخصوص تامین مالی جهت تکمیل زیربناهای عنوان شده فشارهای مالی غیرقابل تحملی را به دولت وارد می‌کند که عملا ممکن است باعث مسکوت ماندن یا به تاخیر افتادن گام اول در مسیر دستیابی به توسعه گردد. هدف از این پژوهش آن است که با بهره گیری از اقسام پیمان، بررسی شیوه‌های مختلف آن و نهایتا گزینش یک یا چند قسم آن از دیدگاه کارفرما در راستای تکمیل طرح‌های زیربنایی کشور، نه تنها از مسکوت ماندن طرح‌های مذکور جلوگیری کرده بلکه چالش مهم تامین نقدینگی و دانش فنی لازم را برای دولت به حداقل رسانیده و معیارهایی را برای پیمانکاران داخلی یا خارجی که صلاحیت انجام این مهم را دارند بر شمارد. اطلاعات لازم جهت انجام این پژوهش با استفاده از پایگاه های داده و منابع موجود (کتب، مقالات و ...) جمع آوری شده و روش تحقیق در این پژوهش از نوع کاربردی و نحوه بدست آوردن داده ها، توصیفی می باشد.
کلیدواژه ها
موضوعات
 
Title
In the selection of the most optimal treaty on infrastructural projects from the perspective of the employer in the field of technical assistance and relief from the pressures of funding
Authors
mohamadhosein shiraz, mohammad beizapur, rahim Aminzade
Abstract
Since the chain to enter the world powers are needed to achieve development And one of the main indicators of development and achieve sustainable development in today's world the country having reliable infrastructure is reliant on infrastructure and industries, Therefore, the first important step in achieving the country's infrastructure is completed. Since the two categories of technical knowledge and Financing two important wings and the bottleneck to achieve our country's development and Aware of the fact that, especially as the infrastructure financing to complete the intolerable financial pressures on the government The practice may remain silent or to delay the first step on the road to development. The aim of this study is that by taking advantage of various treaties, Reviews various ways and finally select one or more types of employers view to the completion of infrastructure projects in the country, Staying silent will not only prevent but also a major challenge funding schemes and technical knowledge necessary for the government to a minimum and standards for internal or external contractors who are qualified to do this on counts.
Keywords
The most optimal Treaty, Infrastructure projects, Employer, Financing, Technical partnerships