طراحی و تدوین الزامات کاهش آسیب‌پذیری در سایت‌های پتروشیمی در مقابله با تهدیدات آتش‌سوزی و انفجار
پذیرفته شده برای ارائه شفاهی XML
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22631/ICCECONF.2017.16567.1490
نویسندگان
اردبیل-میدان جانبازان-کوچه عطایی2-پ137
چکیده
با توجه به ماهیت راهبردی صنعت انرژی، موضوع تأمین امنیت در حوزه نفت و پتروشیمی، همواره به عنوان یکی از اولویت های اساسی این صنعت، محسوب میگردد. گزارشهای سازمان‌های اطلاعاتی در برخی کشورها، نمایان می سازد که صنعت نفت و پتروشیمی از یک سو بعنوان یک هدف برای حملات نظامی و تهاجم، شناخته شده است و از سوی دیگر خواص فیزیکی و شیمیایی موادی که در صنعت نفت و پتروشیمی بکار گرفته می‌شوند و یا ذخیره می‌گردند، بطور ذاتی دارای پتانسیل ایجاد خطر و آسیب برای جمعیت و محیط زیست می باشد.
هدف از تدوین تحقیق، تحلیل آسیب پذیری و تأمین امنیت و ارائه نقاط قوت و ضعف در مجتمع‌های پتروشیمی در برابر تهدیدات احتمالی و کاهش خطراتی همچون آتش سوزی و انفجار می باشد.
در این تحقیق از روش توصیفی و تحلیلی استفاده شده و پس از گردآوری اطلاعات از منابع موجود، سایت‌ها و سایر مراجع و مآخذ، با استفاده از ابزار پرسشنامه به مطالعه و تحلیل دارایی ها و تهدیدات محتمل بر آنها پرداخته می‌شود. سپس برای سنجش شاخص‌های مورد بررسی از روش پیمایش بصورت تکمیل پرسشنامه از جامعه آماری مورد نظر استفاده می‌شود و جهت انجام تحلیل‌ها از نرم‌افزار Excell و SPSS استفاده شده است.این روند در قالب دو پرسشنامه و بر اساس شاخص‌های مختلف تحلیل و در نهایت شاخص‌های برگزیده خبرگان استخراج گردیده و الزامات کاهش آسیب پذیری و نقاط قوت وضعف آنها تهیه و تدوین گردیده است.
کلیدواژه ها
موضوعات
 
Title
Design of vulnerability reduction requirements in petrochemical sites in response to fire and explosion threats
Authors
Abstract
Due to strategic nature of the energy industry, the issue of security in the oil and petrochemical industry is always considered as one of the main priorities of this industry. Reports from intelligence services in some countries suggest that the oil and petrochemical industry, is known as a target for military and invasive attacks, and on the other hand, the physical and chemical properties of materials used in the oil and petrochemical industry, inherently potentially hazardous to the population and the environment. This issue is causing massive threats and massive damage close to to the population and the environment.
The purpose of this thesis is to analyze vulnerability and security in petrochemical complexes against potential threats and reduce the risks that threaten their safety and security.
The purpose of this thesis is to analyze vulnerability and security in petrochemical complexes against potential threats and reduce the risks that threaten their safety and security.
In this research, descriptive and analytical method has been used. After collecting information from existing resources, sites and other references and sources, using the questionnaire tool, the analysis of assets and their potential threats is discussed. Then, for measuring the indexes, the survey method is used to complete the questionnaire. The Excell analysis and SPSS software are used for analysis. This process is based on two different questionnaires and based on various indicators of analysis and ultimately the experts selected by the indicators. The requirements for reducing vulnerabilities and their weaknesses have been developed and developed.
Keywords
Vulnerability, Petrochemical Sites, Fire and Explosion, threats