بررسی تأثیر استفاده از دوده سیلیس بر روی پدیده‌ی خوردگی در بتن به‌وسیله‌ی اندازه‌گیری مقاومت الکتریکی بتن
پذیرفته شده برای ارائه شفاهی XML
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22631/ICCECONF.2017.16553.1489
نویسندگان
1دانشگاه تربیت مدرس
2amirhossein
3ehsan
4قاسمی
5استان چهرمحال و بختیاری
چکیده
امروزه بتن به عنوان پرکاربردترین ماده در پروژه‌های عمرانی محسوب می‌شود. با توجه به اهمیت دوام در بتن های مورد استفاده در سازه‌ها و روسازی‌هایی بتنی و ... سعی گردیده است تا با استفاده از روش‌های مختلف دوام بتن در برابر عوامل خارجی و جوی افزایش یابد. با توجه به اهمیت موضوع خوردگی در بتن به‌ویژه در سواحل، تحقیقات زیادی در این زمینه انجام شده است. در این تحقیق تلاش شده است تأثیر استفاده از دوده سیلیس در میزان خوردگی بتن نشان داده شود.به همین دلیل از میزان مقاومت الکتریکی بتن به‌عنوان عاملی که نشان‌دهنده‌ی پتانسیل خوردگی در بتن می‌باشد استفاده شد.به این منظور از درصدهای مختلف دوده سیلیس در بتن استفاده گردید.این درصدها عبارت بودند از 5%، 10%، 15%، 20%، 25%، 35%و50%.علاوه بر اندازه‌گیری مقاومت الکتریکی، میزان اسلامپ نمونه‌ها،مقاومت فشاری، میزان جذب آب 1ساعته و 48ساعته و جرم حجمی نمونه‌ها نیز اندازه گردید.پس از رسم نمودار مقاومت الکتریکی- درصد دوده سیلیس مشخص گردید که با افزایش دوده سیلیس میزان مقاومت الکتریکی افزایش ‌یافته و بتن دارای دوده سیلیس مقاومت بهتری در برابر خوردگی از خود نشان می‌دهد.
کلیدواژه ها
موضوعات