بررسی تاثیر نوع سیمان و نسبت آب به سیمان بر روی پدیده‌ی خوردگی در بتن با استفاده از روش ارزیابی مقاومت الکتریکی
پذیرفته شده برای پوستر XML
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22631/ICCECONF.2017.16550.1486
نویسندگان
1دانشگاه تربیت مدرس
2amirhossein
3ehsan
4قاسمی
5استان چهرمحال و بختیاری
چکیده
امروزه بتن به عنوان پرکاربردترین ماده در پروژه‌های عمرانی محسوب می‌شود. تاکنون پژوهش‌های زیادی درزمینه تعیین دوام بتن با استفاده از روش‌های مختلف ازجمله روش اندازه‌گیری مقاومت الکتریکی بتن انجام گردیده است.مقاله‌ی حاضر تلاشی برای استفاده از روشی جدید برای اندازه‌گیری مقاومت مواد غیر رسانا می‌باشد که در مورد بتن به‌خوبی از عهده این وظیفه برمی‌آید. برای تعیین تأثیر ررسی عملکرد نوع سیمان و نسبت آب به سیمان بر روی پدیده‌ی خوردگی از روش مقاومت الکتریکی استفاده گردید. به این منظور از 7 نسبت آب به میزان مختلف و دو نوع مختلف سیمان(تیپ2و تیپ5) استفاده گردید و با رسم نمودارهای مقاومت الکتریکی نشان داده شد که با افزایش نسبت آب به سیمان میزان خوردگی در بتن افزایش پیدا خواهد کرد. همچنین استفاده از سیمان تیپ 5 باعث تقویت بیشتر بتن نسبت به سیمان تیپ2 می‌شود.از طرفی با افزایش عمر نمونه‌ها‌ی بتنی، این نمونه‌ها در برابر حملات خوردگی مقاومت بیشتری از خود نشان دادند.
کلیدواژه ها
موضوعات