ارزیابی کفایت آیین‌نامه‌ای درز انقطاع ساختمان‌های فولادی تحت بار انفجار
پذیرفته شده برای ارائه شفاهی XML
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22631/ICCECONF.2017.16449.1480
نویسندگان
1تنکابن- خرم آباد
2دانشجو
چکیده
درز انقطاع به‌عنوان فاصله‌ی ایمنی مابین دو سازه با اجزای مختلف یک سازه به‌منظور جلوگیری از انتقال نیروهای جانبی ناشی از زلزله بین قسمت‌های جدا از هم معرفی می‌شود. ضرورت وجود این درز در زلزله‌های اتفاق افتاده به‌خوبی نشان داده شده است.
در این پژوهش سعی شده تا مقدار توصیه شده در آیین‌نامه‌ها برای ساختمان‌های فولادی مهاربندی شده با بادبندهای همگرا (CBF) مورد ارزیابی قرار گیرد. به همین منظور سازه‌های 3، 5، 7 و 9 طبقه با سیستم مهاربندی CBF ابتدا براساس مبحث دهم مقررات ملی طراحی گردید. در طراحی‌ها سعی شده تا اعضای سازه‌ای مطابق مصرف روز استفاده شود. باتوجه به توصیه‌ی آیین‌نامه‌های انفجاری، سه سطح انفجار برای تحلیل سازه‌های طراحی شده در نظر گرفته شده است.
با بررسی تحلیل‌های انجام شده بر روی سازه‌های هدف مشخص گردید؛ علی‌رغم یکسان بودن شدت‌های انفجارها، به‌دلیل تفاوت در دوام و مدت زمان اعمال نیرو به سازه، خرج‌های انفجاری دورتر تخریب و به‌تبع آن جابه‌جایی بیشتری در سازه‌ها ایجاد کرده‌اند. ضمناً به طور کلی می‌توان گفت، درز انقطاع پیش‌بینی شده در آیین‌نامه نیاز سازه‌های طراحی شده در برابر بار زلزله، در مقابله با بارگذاری انفجاری را ارضا نمی‌کند. از این رو باید با استفاده از روش‌های مناسب از جابه‌جایی زیاد سازه‌ها جلوگیری نمود.
کلیدواژه ها
موضوعات