مطالعه تجربی رفتار ستونهای مرکب از الوار چوبی محصور شده و مقاطع مستطیلی فولادی توخالی
پذیرفته شده برای ارائه شفاهی XML
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22631/ICCECONF.2017.16399.1476
نویسندگان
1بابل- خیابان شریعتی- دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل
2بلوار پاسداران،کوی حسینیان،کوچه سوم،در سبز و سفید.کد پستی: 4814944874
3دانشجوی دکترای دانشگاه صنعتی نوشیروانی
چکیده
مقاطع مستطیلی توخالی فولادی، المان‌های سازه‌ای جدیدی هستند که برای پر کردن آن‌ها می‌توان از بتن، چوب و یا مواد دیگری استفاده نمود. این مقاطع مرکب جدید دارای سختی بیشتری هستند که شکل پذیری بیشتری را از خود نشان می‌دهند. مقاطع مرکب میتوانند بار محوری فشاری بیشتری را تحمل نمایند، هم چنین در این مقاطع کمانش موضعی و کلی ورقه فولادی به تعویق افتاده و یا کاملا از وقوع آن جلوگیری می‌شود. هدف از این تحقیق بررسی رفتار ستون های مرکب از الوار چوبی محصور شده با مقاطع توخالی مستطیلی فولادی است. در این تحقیق نحوه اتصال فولاد و چوب با استفاده از چسب و پیچ فاکتور متغییر و تاثیرگذار می‌باشد که نمونه‌های مختلفی در محیط آزمایشگاهی تحت بار محوری قرار گرفته‌اند و ظرفیت باربری نهایی نمونه‌ها و تغییر شکل آنها بدست آمده است. در پایان این تحقیق مشاهده شده است که اتصال با پیچ تاثیر بیشتری نسبت به اتصال با چسب خواهد داشت.
کلیدواژه ها
موضوعات