اثر شکل و نوع هسته سد خاکی بر پایداری شیب بالادست در حالت تخلیه سریع (مطالعه موردی: سد ماشکید علیا)
XML
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22631/ICCECONF.2017.16382.1472
نویسندگان
دانشگاه سیستان و بلوچستان
چکیده
یکی از عواملی که در نوع خود برای پایداری سدهای خاکی می تواند خطرآفرین باشد و بی توجهی به آن منجر به آسیب دیدگی جدی سدهای خاکی می گردد، وقوع پدیده تخلیه سریع است. این عامل با ایجاد پتانسیل لغزش در شیب بالادست، زمینه ایجاد شکست در سدهای خاکی را فراهم می سازد. در این مقاله با استفاده از روش اجزای محدود (به کمک نرم افزار Geostudio) به بررسی اثر شکل و نوع (رسی و آسفالتی) هسته بر ضریب اطمینان پایداری شیب بالادست سد خاکی در حالت تخلیه سریع پرداخته شده است. برای این منظور سد ماشکید علیا مورد تحلیل قرار گرفته است. در آنالیزهای انجام شده با افزایش زاویه بالادست و همچنین با افزایش زاویه پایین دست هسته رسی مقدار ضریب اطمینان پایداری شیب بالادست افزایش می یابد. همچنین با افزایش ضریب نفوذپذیری هسته رسی، ضریب اطمینان پایداری شیب بالادست افزایش می یابد. در هسته آسفالتی با کاهش ارتفاع و همچنین با کاهش عرض ضریب اطمینان پایداری شیب بالادست در حالت تخلیه سریع افزایش می یابد.
کلیدواژه ها
موضوعات
 
Title
the effect of shape and type of core on stability of the earth dam under rapid drawdown condition
Authors
hossein soleymani, mehdi azhdary moghaddam
Abstract
One of the factors that can be dangerous for the stability of earth dams and disregard it leads to serious damage to earth dam is rapid drawdown source. This agent provides the field of failure in the earth's dams with potential for slipping on the upstream slope. In this paper, using the finite element method (with the help of Geostudio software), the effect of the shape and type (clay and asphaltic) of the core on the stability of the slope stability upstream of the earth dam in rapid drawdown condition has been investigated. For this purpose, the mashkid olia dam has been analyzed. In the analyzes carried out with the increase of the upstream angel and downstream angel of the clay core, the magnitude of the stability coefficient of the upstream slop dam increases. Also, increasing the coefficient of permeability of the clay core, the coefficient of stability of the slope stability upstream increases. In the asphaltic core, with a decrease in height and with a decrease in width, the coefficient of stability of the upstream slop increases in rapid discharge.
Keywords
stability, earth dam, rapid drawdown condition, shape and type of core, geostudio software