بررسی تاثیر مدیریت، برنامه ریزی و طراحی ساختار شهری بر معضلات ترافیکی (مطالعه موردی: شهرستان چالوس)
پذیرفته شده برای پوستر XML
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22631/ICCECONF.2017.16367.1471
نویسندگان
رشت پامچال بنفشه 2 پلاک 11
چکیده
اثرات و نقش مهم حمل و نقل و ترافیک در شئون مختلف فردی و اجتماعی مردم شهرها امری واضح و انکارناپذیر است. مشکلات ناشی از نارسائی‌ها و کمبودهای موجود در مجموعه امکانات و تشکیلات حمل و نقل اکثر شهرهای کشور درحال حاضر نیز امریست که بصورت مشهود، نظیر تراکم سنگین ترافیکی، تصادفات و اثرات مخرب زیست‌محیطی، و یا بصورت غیرمشهود، نظیر اثرات سوء‌اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی وجود دارد. متأسفانه سهم عمده‌ای از این دشواری‌ها که در قالب مشکلات حمل و نقل و ترافیک شهری جلوه می‌کند ناشی از سایر عوامل و تشکیلاتی است که به ‌نحوی در سیستم حمل و نقل ترافیک موثرند. به‌عنوان مثال عدم رعایت مقررات رانندگی و ترافیکی از طرف رانندگان، عابرین پیاده و یا عدم اعمال دقیق و مستمر مقررات ناشی از ضعف دستگاه‌های ذیربط، عدم هماهنگی برنامه‌های کلان با یکدیگر و یا کاربری‌‌های بی‌برنامه و افسارگسیخته زمین‌های شهری اموری هستند که عمدتاً ریشه در مسائل فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی دارند ولی اثرات فاحشی در سیستم حمل و نقل و ترافیک شهری داشته و اثرات آنها بصور گوناگونی نظیر تصادفات، تراکم، کندی حرکت و بی‌نظمی ترافیکی جلوه می‌نماید. با توجه به موارد فوق و حساسیت و پیچیدگی سیستم حمل و نقل شهری و اثرات متقابل این سیستم با سایر عوامل شهری لزوم یک برنامه‌ریزی جامع متکی به روش‌های علمی و مناسب و در عین حال دینامیک در بخش حمل و نقل و ترافیک را ایجاب می‌نماید.
کلیدواژه ها
موضوعات