بررسی رفتار لرزه ای در اتصال تیر به ستون قاب 4 طبقه بتن مسلح با نرم افزارABAQUS
پذیرفته شده برای پوستر XML
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22631/ICCECONF.2017.16331.1468
نویسندگان
1کردستان- سقز- خیابان عمار- کوچه آذر1 پلاک3
2مهندس عمران
چکیده
اتصالات تیر به ستون، به عنوان یک ناحیه مهم و حیاتی در قاب های خمشی بتن مسلح محسوب می شوند. ضعف عمده این قاب ها کمبود شکل پذیری و عدم محصور شدگی در اتصالات می باشد، به طوریکه خرابی در اتصال باعث انهدام کل سازه می شود. به دلیل گیردار بودن اتصالات و تحمل لنگرهای خمشی ، پیچشی و نیروهای محوری و برشی بین اعضا متصل بهم، رفتار اتصالات تاثیر بسزایی را به لحاظ نقطه شروع گسیختگی در حین زلزله داراست. از مواردی که یک اتصال را در برابر نیروی جانبی مقاوم می کند می توان به وجود میلگردهای عرضی، مقاومت فشاری بالای بتن و وجود میلگردهای ضربدری در هسته اتصال اشاره کرد. در این مقاله با استفاده از تحلیل خطی توسط نرم افزار ABAQUS حداکثر تنش در اتصالات یک قاب چهار طبقه با شکل پذیری متوسط را با آنالیز استاتیکی بدست آورده و برای صحت سنجی نتایج نرم افزار آن را با استاندارد 2800(ویراست 3) مقایسه می کنیم و سپس پارامترهای مختلف بر روی قاب از جمله بارگذاری، شرایط تکیه گاهی، مقطع اعضا ونمره میلگرد در نمونه نشان داده شده است.
کلیدواژه ها
موضوعات