بررسی پیوستگی در اعضای بتن‌آرمه، تحت اثر بارهای ثقلی و حرارت های بالا
پذیرفته شده برای ارائه شفاهی XML
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22631/ICCECONF.2017.16330.1467
نویسندگان
1تهران-نارمک.میدان نبوت.گلبرگ شرقی.میدان31.پلاک94.طبقه3- منزل درواج- کد پستی 1649995514
2دانشیار و عضو هیئت علمی پژوهشگاه بین‌المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله
چکیده
در سازه‌های بتن‌آرمه، با توجه به تغییر رفتار بتن و میلگرد در حرارت‌های بالا، اندرکنش بین بتن و میلگرد در حرارت‌های نزدیک به آتش‌سوزی از اهمیت به‌سزایی برخوردار است. در این مقاله در دماهای استاندارد اتاق، با بررسی آزمایشگاهی بیرون کشیدگی میلگرد از داخل نمونه‌های بتنی، مقایسه ای بین نتایج بیرون کشیدگی تحقیق حاضر ، با نتایج آزمایشگاهی سایر محققین انجام شده است. همچنین با استفاده از آزمایش های حرارت بالا انجام شده توسط دیگر محققین، از دمای اتاق استاندارد تا دماهای نزدیک به 800درجه سلسیوس و با رژیم های حرارتی مشخص، نتایج دست آمده و تحلیل گردیده است. در ادامه تاثیر دما بر روی پیوستگی بین بتن و فولاد در دماهای مختلف، تنش پیوستگی و لغزش تحت بار استاتیکی با تغییرمکان افزایشی مورد اندازه‌گیری قرار گرفته است. مشاهده گردید که دما باعث کاهش تنش پیوستگی و شیب اولیه منحنی تنش پیوستگی- لغزش، می شود. و تناسبی بین لغزش متناظر با تنش پیوستگی حداکثر و حرارت‌های بالا مشاهده نگردید.
کلیدواژه ها
موضوعات
 
Title
Investigating the bonding of reinforced concrete members under gravity loads and high temperatures ‌
Authors
mehrdad dorvaj, Mahmood Hosseini
Abstract
In reinforced concrete structures, due to the change in the behavior of concrete and rebar at high temperatures, the interaction between concrete and rebar is very important at temperatures close to the fire. In this paper, at standard room temperatures, by experimental investigation of pull out, a comparison between the outcomes of the present study and the experimental results of other researchers was carried out. The results are also obtained by using high-temperature experiments conducted by other researchers, from standard room temperature to temperatures close to 800 ° C and with specific thermal regimes. The effect of temperature on the bonding between concrete and rebar at different temperatures, bonding stress and slip under static load with incremental displacement were measured. It was observed that the temperature decreases the bonding stress and the initial slope of the bonding-slip stress curve. And the correlation between the slip corresponding to the maximum bonding stress and high heat was not observed.
Keywords
Bond, pull out, high temperature, slip, initial slope, reinforced concrete