مکانیابی دوربین های ثابت کنترل سرعت در محورهای برون شهری کوهستانی (مطالعه موردی جاده هراز)
پذیرفته شده برای پوستر XML
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22631/ICCECONF.2017.16327.1466
نویسندگان
1آمل-روستای اوجی آباد-کوچه بهداشت-منزل جعفر آقاجانی -کد پستی 4615165867
2عضو هیات علمی گروه مهندسی عمران (راه و حمل و نقل)
3meysam
چکیده
عوامل متفاوتی در افزایش سرعت دخیل هستند، مانند محدودیت سرعت، هندسه مسیر، حجم تردد وسایل نقلیه، وجود سرعتگیرها، شرایط روسازی و جغرافیایی معبر.
روشهای گوناگونی به منظور آرامسازی سرعت به کار گرفته میشود که یکی از موثرترین آنها، ابزارهای کنترلی میباشند. از مسائل مهم در رابطه با دوربینهای کنترل سرعت، مکانیابی بهینه محل نصب دوربینها در مقاطع مختلف از محورها است. در این تحقیق با استفاده از وزن دهی پارامترهایی که در پژوهشهای گذشته استفاده و نیز نظرسنجی از پلیس، رانندگان دائمی و غیردائمی و کارشناسان مربوطه، استخراج شد، با استفاده از AHP، مدلی برای همپوشانی مجموعه عوامل مؤثر در انتخاب محل نصب بهینه دوربینهای کنترل سرعت تولید، و مکانیابی با استفاده از آن انجام شد. به منظور تحلیل،تفسیر و ارائه روانتر برای کارشناسان و جهت اعمال گزینه های مدیریتی و سایر محدودیتها، اطلاعات مقاطع منتخب در نرم افزار ArcMap پیاده سازی و با استفاده از قابلیت های نرم افزار، خروجی مورد نظر که مکانیابی مقاطع پرخطر از نظر سرعت و نامزد ایمن سازی با دوربین کنترل سرعت است، ارائه شد.
کلیدواژه ها
موضوعات
 
Title
Locating fixed speed cameras in nonurban mountain roads (Case Study Haraz Road)
Authors
majid amol, omid titidezh, meysam baloo
Abstract
Different factors involved in the increase speed, Such as speed limits, road geometry, traffic volume vehicles, geographical conditions and road pavement. In addition, various methods are used to reduce the speed and one of the most effective means is control devices. One of the major issues in relation to the speed control cameras is optimum locating of the cameras in various sections of the road. Different criteria and indicators of safety, physical and traffical are effective in selecting the optimum locating of the cameras. These criteria are divided in three major categories include safety, physical and geometric design and traffical. In this research by using the weighting parameters that were extracted previous research and surveys of police, permanent and non-permanent drivers and experts, a model produced for overlapping sets of factors in selecting the optimal locating and the locating of speed cameras was carried out by using it. For smoother analyzing, interpreting and providing for experts and to impose managemental options and other constraints, the Section Information implemented in the ArcMap software and the output of locating high-speed sections and candidate of immunization was carried out by using the capabilities of the software.
Keywords
road safety, the location of speed cameras, immunization, ArcMap