الزامات طراحی، اجرا و بهره‌برداری ازسدها از دیدگاه پدافند غیرعامل بر اساس بررسی موردی سدهای کشور
پذیرفته شده برای ارائه شفاهی XML
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22631/ICCECONF.2017.16322.1465
نویسندگان
1تهران، بزرگراه کردستان جنوب، پایین‌تر از تقاطع حکیم، خروجی اول(خیابان ۲۷)، خیابان ۲۶، پلاک ۲۴
2کارشناس پدافند غیر عامل
3مدیر گروه
چکیده
سد سازی در دهه‌های پس از انقلاب از نرخی فزاینده و غیرقابل مقایسه با نرخ رشد این صنعت در سال‌های پیش از انقلاب برخوردار بوده است. سدها در تامین آب و انرژی از نقشی محوری در جوامع بشری برخوردارند و در طول تاریخ و به خصوص از زمان جنگ جهانی دوم، به عنوان هدفی مهم برای عوامل تهدیدگر محسوب می‌شوند که نمونه‌های آن‌را می‌توان در جنگ‌های نیابتی چندسال گذشته در منطقه خاورمیانه نیز مشاهده نمود. بررسی آسیب‌شناسانه یک نمونه آماری از سدهای برگزیده کشور بیانگر این موضوع است که در مراحل مختلف تکوین و بهره‌برداری از طرح، ملاحظات و الزامات پدافند غیرعامل رعایت نشده‌اند یا به‌کار گرفته نشده‌اند. جدای از اهمال‌کاری‌های صورت‌گرفته در قبال به کارگیری ملاحظات پدافند غیرعامل در سدهای کشور، خلا بزرگی در زمینه وجود منبعی مدون و مصوب از ملاحظات، الزامات و راهکارهای پدافند غیرعامل در زمینه سدها وجود دارد که این اهمال‌کاری را تا حدود زیادی توجیه می‌نماید. مقاله حاضر حاصل انجام یک پژوهش تحلیلی بر روی مجموعه ای از سدهای داخل و خارج از کشور با نگاهی تطابق‌گرایانه با ملاحظات پدافند غیرعامل است. روش تحقیق مورد استفاده کاربردی، توصیفی و پیمایشی است و نتیجه آن تدوین مجموعه‌ای نسبتا جامع از الزام های مورد نیاز در مراحل تکوین و بهره‌برداری طرح سد است.
کلیدواژه ها
موضوعات
 
Title
Requirement for design, implementation and operation of dams from the aspect of passive defense consideration based on the study of existing dams of Iran
Authors
Tehran, Hosein Ebrahimi, Nima Pedram
Abstract
Dam industry has been of increasing rate on decades after the Islamic revolution of Iran in a way that is not comparable with the rate of before revolution. Dams play substantial role in supplying water and energy for communities, so during the history especially in the era of Second World War have been considered as very important targets for threatening agents. So many instances of threating dam structures could be mentioned on recent regional wars in the Middle East. A pathological look to a selected number of dams reveals that passive defense measures have not been aborted for them on the stages of formation, design and operation of dams. Apart from the negligence of taking into account the passive defense considerations and requirements, there is a considerable defect for a credible and legislated booklet containing passive defense measures on dams that to the great extent justifies the neglects. The current paper, is the outcome of an analytical research on a collection of dams located inside and outside of Iran following a comparative look to the passive defense principles and criteria. The research was made based on descriptive and surveying method and resulted in providing an integrated set of requirements and considerations for dams specialized on passive defense.
Keywords
passive defense requirements, pathological look, formation, design and operation