تاثیر ساخت و ساز در منطقه ساحلی بابلسر و فاضلاب ناشی از آن بر تغییرات جمعیت میکروبی آب دریای خزر
پذیرفته شده برای پوستر XML
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22631/ICCECONF.2017.16316.1464
نویسندگان
1قائمشهر-خیابان ساری-کوچه نیما-شاهد4 -کوی لاله- بن بست دوم سمت چپ - منزل ذاکری (سوادکوهی) - کدپستی:4763889494
2دانشگاه صنعتی نوشروانی بابل - 47148 - 71167
3استاد
چکیده
بیشترین جمعیت ساحل نشین دریای خزر را مردم ایران با سهم حدود 40 درصدی به خود اختصاص داده اند بنابراین حفاظت از این منطقه ساحلی در برابر ورود فاضلاب‌های صنعتی و خانگی از اهمیت بسیار بالایی برخوردار می باشد. در این تحقیق تغییرات میکروبی آب دریای خزر به عنوان شاخص دفع نامناسب فاضلاب شهری ناشی از ساخت و سازهای متعدد ساحلی در یک ایستگاه (پارکینگ 4)واقع در ساحل شهرستان بابلسر به مدت 7 سال (سال های 1388 تا 1394) مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار گرفت. میزان ساخت و ساز در این منطقه، تعداد کلیفرم کل و کلیفرم گرماپای از طریق جمع آوری داده ها از منابع معتبر تهیه شد و از طریق نرم افزار SPSS نسخه 18 آنالیز گردید. نتایج تحقیق نشان داد که میزان آلودگی این پارکینگ از لحاظ کلیفرم کل در سال های 1388، 1389، 1390 و 1392 و از لحاظ کلیفرم گرماپای در سال های 1388، 1389، 1390، 1392 و 1394 بیش از حد مجاز بوده اند. همچنین همبستگی مشخصی بین افزایش تعداد واحدهای مسکونی و ساخت و ساز در 7 سال با میزان آلودگی میکروبی در ایستگاه مورد بررسی وجود ندارد.
کلیدواژه ها
موضوعات
 
Title
The effect of construction in Babolsar coastal zone and sewage caused by changes in the population of the Caspian Sea
Authors
qaemshahr, dariosh babol, ozeir abessi
Abstract
The population of the Caspian Sea is the largest among the Iranian people with a share of about 40%. Therefore, protecting this coastal zone against the entry of industrial and domestic wastewater is very important. In this research, microbial changes of the Caspian Sea water as an indicator of urban wastewater disposal due to various coastal constructions in a station (parking 4) located on the coast of Babolsar city for 7 years (2009 to 2015-16) were analyzed and analyzed. An analysis was made. The amount of construction in this area, the total amount of total caloriferum and total calorific value were obtained from reliable sources through data collection and analyzed by SPSS version 18. The results of this study showed that the amount of pollution of this parking in terms of total chlorophyll in 2009, 2010, 2011, and 2013 and in terms of thermal photoreceptor in 2009, 2010, 2011, 2011, and 2015-16 were more than allowed. There is also no significant correlation between the increase in the number of residential units and construction in 7 years with the rate of microbial contamination at the station under study
Keywords
Microbial Contamination, Construction, Thermal Caloriferous, Urban Wastewater, Caspian Sea