بررسی ریشه های مفاسد اقتصادی در قراردادها و مناقصات و راه های مقابله با آن
پذیرفته شده برای پوستر XML
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22631/ICCECONF.2017.16307.1462
نویسندگان
1آمل - خیابان امام خمینی - آفتاب 33 - ملک شاهدخت 5 - پلاک 27
2مسئول دانش/ شرکت مهندسی سپاسد
3عضو اصلی شورای اسلامی شهرستان آمل
چکیده
قراردادهای کاری خصوصاً در پروژه های بزرگ عمرانی به نوعی شریان حیاتی و عامل اصلی اعتبار و موفقیت برند یک سازمان محسوب می شوند. این مهم و همراهی آن با مسائل مالی باعث ایجاد مشکلات و تبعات حقوقی- قراردادی متعددی برای شرکت هایی که بطور دائم با فرآیند انتخاب پروژه، ارزیابی ، مناقصه و انتخاب پیمانکار در ارتباط هستند بیشتر ظهور و بروز پیدا می کند. هدف از این مقاله شناسایی زمینه های فساد اقتصادی در مناقصه های سازمانی است. پس از شناسایی و جمع بندی عوامل اصلی ایجاد مفاسد، از نظر نگارندگان، ضعف سازوکارهای نظارتی مهم ترین عامل شناخته شده است. اگرچه عامل ساختار رانت جویانه از نظر خبرگان وکارشناسان امر اهمیت کمتری نسبت به سایر عوامل دارد ولی در واقع فساد اقتصادی در مناقصه های سازمانی عملی رانت جویانه و روشی برای دستیابی به رانت هاست. سایر عوامل زمینه ساز نیز دستیابی به منابع رانت را تسهیل می نمایند. این عوامل هماهنگ با یکدیگر در نهایت موجب شکل گیری فساد در مناقصه های سازمانی را سبب می شوند.
کلیدواژه ها
موضوعات
 
Title
Evaluating the roots of economic corruption in contracts and tenders with the ways against them
Authors
reza َAmol, Shahabuddin shahrdar, ghasem rasooli moghadam
Abstract
Work contracts especially in major construction projects are a vital artery and a major factor in the credibility and success of an organization's brand. This and its accompanying financial issues have created many legal problems and implications for many companies that are constantly associated with the process of selecting a project, evaluating, bidding, and choosing a contractor. The purpose of this paper is to identify the areas of economic corruption in organizational tenders. After identifying and summarizing the main causes of corruption, from the writers' point of view, the weakness of monitoring mechanisms has been recognized as the most important factor. Although the role of rent-seeking structure in the eyes of experts and experts is less important than other factors, but in fact, economic corruption in corporate bidding is a rentier practice and a way to obtain rents. Other facilitating factors also facilitate the acquisition of rental resources. These coordinated factors ultimately lead to corrupt practices in organizational tendencies.
Keywords
Economic corruption, rent seeking, tenders