راهبرد مقابله با حملات تروریسمی متعارف و غیرمتعارف ( CBRNE) در ایستگاه های مترو
پذیرفته شده برای ارائه شفاهی XML
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22631/ICCECONF.2017.16305.1461
نویسندگان
1آمل - خیابان امام خمینی - آفتاب 33 - ملک شاهدخت 5 - پلاک 27
2مسئول دانش/ شرکت مهندسی سپاسد
3عضو اصلی شورای اسلامی شهرستان آمل
چکیده
با افزایش روزافزون جمعیت شهرها و افزایش تقاضا برای استفاده از سیستم های حمل و نقل درون شهری، توجه ویژه به قطارهای شهری و ایستگاه های مترو که در شرایط عادی به عنوان یکی از ارکان سیستم حمل و نقل و ترافیک شهری و در شرایط بحران به عنوان فضای امن پناهگاهی کاربری داشته باشد به عنوان یکی از زیرساخت های توسعه یافتگی و افزایش ایمنی شهرها محسوب می گردد؛ از طرفی در اثر بروز تهدیدات انسان ساز مانند تهدیدات نظامی، تهدیدات امنیتی و تهدیدات اتفاقی و عدم برنامه ریزی برای کنترل و پیشگیری خسارات محتمل، آسیب های مادی و جانی فراوان و هزینه سنگین و غیر قابل جبرانی به کشور تحمیل می گردد. سهولت دستیابی به عوامل شیمیایی و بیولوژیک و سادگی طراحی سیستم‌های پخش این عوامل ،گروه‌های تروریستی را ترغیب به استفاده از آنها می‌نماید. با توجه به محصور بودن فضای سیستم‌های مترو و مساعد بودن شرایط برای ماندگاری این عوامل و افزایش تلفات انسانی در اثر بالا بودن تراکم جمعیت، اهمیت بررسی این موضوع بیش از پیش مشخص می شود. در این مقاله راهکارهایی در خصوص پیشگیری و مقابله با چنین رویدادهایی در سیستم مترو ارائه خواهد شد. در این رابطه بر اساس یک برنامه واکنش سریع جهت اقدامات پیشگیرانه پیشنهاد می‌گردد. همینطور با انجام شبیه‌سازی کامپیوتری پخش عوامل شیمیایی و بیولوژیک در چنین سیستمی، مناطق حساس به چنین حملاتی مشخص خواهند شد تا ضمن پیش بینی های لازم اقدامات مقابله به نحو مناسب صورت پذیرد.
کلیدواژه ها
موضوعات
 
Title
Conventional and Bohemian Terrorist Attack (CBRNE) Strategies for Metro Stations
Authors
reza َAmol, Shahabuddin shahrdar, ghasem rasooli moghadam
Abstract
With the increasing population of cities and the increasing demand for inland urban transport systems, special attention which is paid to urban trains and metro stations, under normal conditions, are considered as one of the pillars of the urban transport system and in crisis situations as safe harbor space is recognized as one of the development infrastructures and increasing the safety of cities; On the other hand, due to the emergence of manmade threats, such as military threats, security threats and accidental threats, and lack of planning for controlling and preventing possible damages, material and life-harm and heavy and unreasonable costs are imposed on the country. Ease of access to chemical and biological agents and the ease of designing the distribution systems of these factors encourages terrorist groups to use them. Due to the enclosure of the metro system space and the favorable conditions for the survival of these factors and the increase in human casualties due to the high population density, the importance of examining this issue is more pronounced. In this article, we will propose solutions to prevent and counteract such events in the metro system. In this regard, a rapid response program for preventive measures is suggested. Similarly, by conducting computer simulations for the diffusion of chemical and biological agents in such a system, areas sensitive to such attacks will be identified in order to provide the necessary predictive evidence of appropriate coping actions.
Keywords
subway, critical infrastructure, conventional and unconventional terrorism, NBC factors, crisis management