بررسی تاثیر عوامل نوع قرارداد، نظارت، طراحی و مکان یابی و استفاده از نیروهای بومی در پروژه های مسکن مهر شهر جدید شیرین شهر
XML
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22631/ICCECONF.2017.16300.1459
نویسندگان
1امانیه خیابان سقراط غربی ساختمان شورای شهر
2اهواز - کوی انقلاب - خیابان ناصر خسرو شمالی خیابان شجاعجری مجتمع میلاد طبقه اول واحد اول پلاک 76
چکیده
چکیده
ناکارآمدی سیستم های سنتی ساخت و ساز سبب تمایل به استفاده از روش های نوین انبوه سازی در شهرهای جدید کشور شده است که از اهداف آن افزایش سرعت و ارتقاء کیفیت می باشد. در این تحقیق سعی شده تا تاثیر عوامل نوع قرارداد، نظارت، طراحی و مکان یابی و استفاده از نیروهای بومی پروژه های انبوه سازی با مطالعه موردی پروژه های مسکن مهر شهر جدید شیرین شهر بررسی گردد و با استفاده از روش های تحلیل عامل، رگرسیونی و نیز تحلیل سلسه مراتبی تأثیر عوامل شناسایی، تجزیه و تحلیل گردد.
بر اساس بر اساس نتایج حاصل از این پژوهش، اغلب پیمانکاران معتقد هستند نوع قراردادهای فعلی جبران نوسانات و تغییرات ناشی از تورم وافزایش هزینه ها ، مصالح ودستمزدها را نمی کند.
همچنین عدم نظارت صحیح به دلیل ضعف تبعات زیاد وبعضا غیر قابل جبرانی برای پروژه در بر خواهد داشت اکثر کارشناسان این عقیده را دارند که استفاده از توان محلی و بومی سازی واتکا به مشاوران وپیمانکاران بومی موجود در رهبری این پروژه ها توانسته تاثیرات مثبتی بر روند اجرایی پروژه ها داشته باشد در مجموع رضایت بسیار کمی از مکان یابی وطراحی پروژه های انبوه سازی در این شهر جدید وجود دارد. این مسئله به ویژه در خصوص پروژه هایی که در مجاورت نی زارهای نیشکر جانمایی و احداث شده اند و از آنجا که باعث ایجاد مشکلات زیست محیطی برای ساکنین آتی اسکان خواهد شد، حائز اهمیت است.
کلیدواژه ها
موضوعات
 
Title
Investigating the Impact of Contract Type Factors, Supervision, Designing, Locating and Using Native Forces in Mehr Housing Projects in New City of Shirin Shahr
Authors
ahvaz, gholam abbas ahvaz
Abstract
Abstract
The inadequacy of traditional construction systems has led to the use of modern mass production methods in the new cities of the country, which aims at increasing speed and improving quality. In this research, we tried to investigate the effects of type of contractors, supervision, design and location and use of local forces of mass production projects with the case study of Mehr Housing Projects in Shirin Shahr city. Using factor analysis, regression and Analyze the hierarchy of analysis of the effects of identification factors.
Based on the results of this study, most contractors believe that the current type of contracts does not compensate for the fluctuations and changes caused by inflation and the increase in costs, materials and wages.
The lack of proper supervision due to the inherent weaknesses and unpredictability of the project will be highlighted by most experts. The use of local power and localization of Watka to native consultants and contractors in the leadership of these projects has had a positive impact on the implementation process. There are, in total, a very small amount of satisfaction with the location and design of mass production projects in this new city. This is especially important in the case of projects that are located near the cane fields and will be of great importance to environmental problems for future inhabitants.
Keywords
Keywords: New Town, factor analysis, Questionnaire, Infrastructure