بررسی تاثیر تغییر درطول زهکشها بر تراوش درسدهای خاکی
پذیرفته شده برای پوستر XML
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22631/ICCECONF.2017.16272.1445
نویسندگان
تبریز،نگین پارک،بلوک 20 b
چکیده
نشت از تمام سدها بعنوان پدیده ای اجتناب ناپذیر تلقی می گردد. مهمترین مسئله که در ارتباط با نشت مطرح می باشد این است که در نشت در طول 50 تا 100 سال بعد خطرات قابل پیش بینی برای ایمنی سد به وجود نیاورد. دومین مسئله آن است که شدت جریان نشت در حد قابل قبولی باشد. اگرچه پایداری یک سد قالبا به عنوان مهمترین هدف طراحی تلقی می گردد. معهذا شاید تداوم کنترل نشت به سطح بالایی از تجربه ، قضاوت و مهارت نیاز دارد. این موضوع نه فقط برای جسم سد بلکه برای پی و سطح اتصال بین سد و پی نیز از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است. سیستمهای زهکشی در بدنـه و پـی سـدهای خـاکی، تمهیـداتی هستند که برای جمع آوری و هدایت آبهای نشت یافتـه بـه نـواحی پایین دست سد طراحی و به اجرا در می آیند. این سیـستم هـا اصـولا شامل قرار دادن یک لایه مصالح درشت دانه با نفوذپذیری خیلی زیـاد و ابعاد معین در قسمت خاصی از بدنه و پی سد است.در این مقاله در سد خاکی قلعه چای با تغییر در طول و ضخامت زهکشها میزان دبی عبوری مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج نشان میدهد افزایش طول زهکش ها در سد قلعه چای سبب کاهش دبی عبوری از سد در پی و بدنه نسبت به افزایش ضخامت زهکش ها گشته است.
کلیدواژه ها
موضوعات
 
Title
Investigating the effect of drainage changes on the drainage of soil droplets
Authors
amin amiri
Abstract
Leakage from all dams is considered as an inevitable phenomenon. The most important issue with leakage is that in the leak within 50 to 100 years there was no predictable danger to the safety of the dam. The second problem is that the leakage current intensity is acceptable. Although the stability of a dam is considered to be the most important design goal. Nevertheless, the continuation of leakage control may require a high level of experience, judgment and skill. This issue is of great importance not only for the dam, but also for the interface between the dam and the pipelines. Drainage systems in the body and the earth's dams are designed and implemented to collect and direct leaked waters to the downstream areas of the dam. These systems essentially include the insertion of a coarse aggregate layer with very high permeability and specific dimensions in a specific part of the body and the dam. In this article, at Qaleh tea ground dam, changes in drainage length and thickness were studied. Has taken The results show that increasing the length of the drains in Qaleh dam dam reduces the flow through the dam and the body to increase drainage thickness.
Keywords
Leak, galachay dam, drainage, seepage and Geosundido software