کاربرد درخت خطا در تهیه منحنی‌های شکست غیر سازه‌ای
پذیرفته شده برای پوستر XML
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22631/ICCECONF.2017.16264.1440
نویسندگان
1تهران-خیابان امیرآباد شمالی- خوابگاه کوی پسران
2تهران، دانشگاه تهران، دانشکده محیط زیست
چکیده
ایران جزو کشورهای زلزله‌خیز بوده و تاکنون آسیب‌های قابل‌توجهی در اثر زلزله به ابنیه وارد شده است؛ بنابراین مقاوم‌سازی سازه‌ای و غیر سازه‌ای باید بیش‌ازپیش موردتوجه قرار گیرد. خسارت به اجزای غیر سازه‌ای در زمین‌لرزه‌های با شدت بسیار کمتر از آنچه برای آسیب رساندن به اجزای سازه‌ای ساختمان مورد نیاز است رخ می‌دهد. طراحی اجزای معماری، وسایل و تجهیزات الکتریکی و مکانیکی نصب‌شده در ساختمان باید به‌گونه‌ای باشد که این اجزا بتوانند در برابر نیروها و جابجایی‌هایی که بر اثر زمین‌لرزه‌های مختلف رخ می‌دهد، مقاومت کافی و قابل پیش‌بینی را از خود نشان دهند. از طرفی به دلیل پیچیدگی و تنوع عملکرد لرزه‌ای اجزای غیر سازه‌ای نیازمند روشی هستیم تا به‌وسیله آن احتمال خسارت در سطوح خرابی مختلف را به دست آوریم و قابلیت کارکرد این اجزا بعد از زلزله را برحسب سطح عملکرد انتخابی بهبود بخشیم. لذا در این مقاله کاربرد درخت خطا (منطقی) در تهیه منحنی‌های شکست برای اجزای غیر سازه‌ای به‌صورت خلاصه ارائه‌شده و در انتها نمونه‌هایی از آن موردبررسی قرار می‌گیرد.
کلیدواژه ها
موضوعات
 
Title
Application of fault tree analysis to prepare nonstructural fragility curves
Authors
Babak Chalabiyani, Babak Omidvar
Abstract
Iran is among the countries that have suffered from earthquakes and significant damage has been caused by the earthquake to the building, so retrofitting of structural and nonstructural elements need to be considered. Damage to nonstructural components occurs in much lower intensities than is required to damage building components. The design of architectural components, electrical and mechanical equipments in the buildings should be such that these components can exhibit a sufficient and predictable resistance to the forces and displacements that occur due to earthquakes. On the other hand, due to the complexity and diversity of the seismic performance of non-structural components, we need a way to achieve the probability of damage at different levels of seismic parameter and improve the performance of these components against the earthquake in terms of the selected performance level. Therefore, in this paper, the use of (logic) fault tree in the preparation of fragility curves for non-structural components are presented briefly, and at the end some examples are introduced.
Keywords
Fragility Curves, Fault Tree, Non-Structural Components, Fragility Probability, Earthquake