تدوین راهنمای طراحی کالبدی محلات تاب آور شهری در برابرسوانح
XML
نویسندگان
1میدان سپاه پل چوبی خیابان حقوقی
2تیم اجرایی پدافند غیرعامل
3استادیار
چکیده
مخاطرات طبیعی پتانسیل این امر را دارند که در نبود سیستمهای تقلیل مخاطرات به سوانحی هولناک بدل شووند. در طوی سوالهای گذشوته، جهوان شاهد برخی از مخاطرات پیش بینی نشده طبیعی چون سونامی آسیا، گردباد کاترینا و زمین لرزه سیچوان چین بوده است. اگرچه برخی از ابزارهای پویش بینی کننده به کار گرفته شده اند ، اما واقعیت این است که مخاطرات آتی را نمی توان بر اساس شواهد پیش بینی کورد و همچنوین نموی تووان بوه را توی الت، اندازه و مکان این مخاطرات را از پیش بیان کرد. بنابراین افزایش یا بهبود توان ظرفیتی یک سیستم برای ایسوتادگی و بازیوابی در برابور مخواطرات بسیار مهم است. در ال اضر بسیاری از سازمانهای دولتی و غیردولتی تقویت تاب آوری گروهها و جوامع را در اولویت قرار داده و به این امر از طریق تحقیق،تهیه و توسعه برنامه ها، سیاستگذاریها و همچنین از طریق اقدامات آموزشی به مدیریت سوانح پرداخته اند.
در این راهنما پس از بررسی و تحلیل مفهوم تابآوری،مولفهها و عوامل تاثیر گذار بر آن،به ارائه راهکارهای عملی جهت تواب آور سواختن محولات مسکونی در برابر سوانح میپردازیم.
کلیدواژه ها
موضوعات
 
Title
Compilation of guidelines for the design of urban resilient areas in conjunction with the study
Authors
Hessam Tehran, hedie ghorbanzade toosarvandi, sanaz fanaei
Abstract
Natural hazards have the potential to become horrific accidents in the absence of risk mitigation systems. Throughout the passing of questions, Jhun has witnessed some unpredictable natural hazards such as the tsunami of Asia, the Katrina Whirlwind, and the Sichuan earthquake in China. Although some of the naive scanning tools have been used, the fact is that future risks can not be predicted on the basis of evidence of prediction, and also the evolution of the combination of the two, in terms of the size and location of these hazards. Therefore, the increase or improvement of the capacity of a system is very important for the sake of aesthetics and rehabilitation in terms of contaminations. In many countries, many governmental and non-governmental organizations have prioritized the resilience of groups and communities, through research, development and development of programs, policies, and educational interventions for disaster management.
In this guide, after analyzing the concept of resilience, the factors and factors affecting it, we propose practical solutions for the reconciliation of residential situations against disasters.
Keywords
resilience, Physical Resilience, Vulnerability, Residential Residential Areas