بررسی مقایسه‎ای بین میکروسیلیس و آب‎بند دزوسیل بر نفوذپذیری بتن‎های معمولی
XML
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22631/ICCECONF.2017.16262.1438
نویسندگان
1اهواز کوی صادقیه منازل راه کربلا خیابان5 پ36
2فرهنگ شهر دانشگاه آزاد اسلامی
چکیده
استفاده از مواد افزودنی در بتن جهت ارتقای دوام و مقاومت بتن بصورت وسیعی در مراکز تحقیقی، علمی و کارگاهی متداول شده است. این امر به منظور کاهش نفوذ پذیری بتن و افزایش دوام آن است. در این تحقیق تعداد 36 نمونه مکعبی 15 سانتی‎متر در آزمایشگاه ساخته شد و عمده تست مقاومت فشاری و نفوذپذیری روی این نمونه‎ها در 7 و 28 روز انجام گرفت. 7 درصد ژل میکروسیلیس و 3 درصد دزوسیل آب‎بند به طور مجزا به بتن اضافه شد. با آزمایش‎ها نتایج زیر حاصل شد که بتن 7 روزه با ژل میکروسیلیس 15% ، 28 روزه 14% ، بتن 7 روزه با دزوسیل 3% و 28 روزه 7% افزایش مقاومت فشاری نسبت به شاهد را نشان می‎دهد. همچنین بتن 7 روزه با ژل میکروسیلیس 55% ، 28 روزه 38% ، بتن 7 روزه با دزوسیل 41% و 28 روزه 31% کاهش نفوذپذیری نسبت به شاهد داشت. با بررسی فنی، کیفی و اقتصادی مشخص شد که نمونه حاوی میکروسیلیس نتایج بهتری نسبت به دزوسیل دارد.
کلیدواژه ها
موضوعات
 
Title
Evaluation and comparision between the micro-silice and Dezoseal sealing material in the permeability of normal concretes
Authors
AHWAZ, abdolkarim abbasi dezfouli
Abstract
Using admixture and additives in concrete for enhancing durability and strength is common in the research center and engineering sites. The main reasons for using additives are increasing durability of concrete. In this research 36 concrete specimens 15*15*15 cm were constructed in laboratory. The compressive strength and permeability were tested at 7 days and 28 days. 7% micro-silice gel and 3% dezoseal which are sealing materials were used. Control specimen for comparison is also made. As a result the micro-silice increased 15% at 7 days, and 14% at 28 days of compressive strength. Concrete made with dezoseal increased the strength by 3% and 7% for 7 day and 28 days respectively. Also the permeability of concrete is decreased by 55% at 7 days and 38% at 28 days by micro-silice. The sealing material causes permeability decreasing by 41% at 7 days and 31% at 28 days. Therefore in terms of technical and quality using micro-silice is more suitable than dezoseal.
Keywords
compressive strength, permeability, micro-silice, dezoseal