امکان سنجی احداث توربین بادی فراساحل با سازه نگهبان جکت در منطقه خلیج فارس با استفاده از نرم افزار مهندسی SACS
پذیرفته شده برای پوستر XML
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22631/ICCECONF.2017.16258.1435
نویسندگان
1تهران، خیابان شریعتی خیابان خاقانی خیابان عطاری مقدم شمالی پلاک 72 واحد 5
2دانشگاه علوم و تحقیقات تهران
چکیده
از آنجا که مسئله ی آلودگی و کمبود منابع انرژی تجدید ناپذیر مانند زغال سنگ و نفت و گاز ظاهر شده است، از این رو میل عمومی به استفاده از منابع انرژی تجدید پذیر پیوسته در حال رشد است. یک راه حل تکنیکی امیدوارکننده، برای به کارگیری انرژی تجدیدپذیر راه اندازی توربین های بادی فراساحل است. بادهای قویتر و با پایداری بیشتر و نیز کاهش نیاز به منطقه ی خشکی مزیت های قابل توجه این توربین ها در مقایسه با نصب توربین های خشکی می باشد.. بنابراین برای طراحی بهینه این سازه، پیش بینی دقیق بارها نیاز است. استفاده از مدلسازی عددی دسترسی به این موضوع را آسان می کند. در این مقاله یک سازه جکت در شرایط محیطی خلیج فارس و با استفاده از داده های استخراج شده از سکوی 19C پارس جنوبی، به عنوان سازه نگهبان توربین بادی فراساحل 5 مگاواتی در عمق آب 60 متر توسط نرم افزار SACS مدلسازی شده است. پس از آن بارهای هیدرودینامیکی و آیرودینامیکی و ثقلی به سازه اعمال شده است و برای این سازه آنالیز برجا و آنالیز بار افزون انجام شده است و با بررسی نتایج بدست آمده از تحلیل های یاد شده مانند کنترل نسبت تنش موجود به تنش مجاز و مقادیر نیروها و لنگرها و همچنین مراحل پلاستیسیته شدن اعضا در تحلیل بار افزون نتیجه گرفتیم که سازه جکت برای استفاده در منطقه خلیج فارس مناسب است.
کلیدواژه ها
موضوعات
 
Title
Feasibility For Construction Offshore Wind Turbine in the Persian Gulf by SACS Software
Authors
ALIREZA TEHRAN, Farhood Azarsina, Saeid Kazemki
Abstract
The fact that conventional fossil fuels increase the pollution and global warming issues, has led to rising demands for using renewable energies. A promising horizon in using the renewable energies is the development of offshore wind turbines (OWTs). More energetic and sustained winds, as well as less land occupation, are the advantages of OWTs compared to land-based turbines. An OWT consists of a nacelle, a tower, a transition piece and a supporting structure. The support structure or the turbine foundation during its lifespan is subject to hydrodynamic, aerodynamic, gravitational and accidental loads. Therefore, a prediction of loads is essential for OWT design. A numerical computer analysis of the system can ease solving this problem. In this research the commercial software SCAS® is used to model a jacket structure regarding 19C jacket platform in the Persian Gulf, to be used as a support structure for a 5 Megawatt offshore wind turbine in a water depth of 60 meters. Next, hydrodynamic, aerodynamic and gravitational loads were exerted on the structure to perform in-place as well as push-over analyses. Results depict that the proposed structural design is viable for the assumed environmental conditions.
Keywords
Offshore Wind Turbine, Foundation, Jacket, In-Place Analysis, Push-Over Analysis