استفاده از روش حالات حدی در تحلیل و طراحی دیوار برشی صفحه ای فولادی سخت نشده با شکل پذیری ویژه با تمرکز بر اجزاء مرزی قائم و افقی
XML
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22631/ICCECONF.2017.16251.1433
نویسندگان
سی متری فرهنگ ، کوچه عرفان ، پلاک 16 طبقه دوم
چکیده
دیوار برشی صفحه ای فولادی یک سیستم مقاوم در برابر نیروی جانبی است که نه فقط در ساخت سازه های طرح از ابتدا دارای کاربرد است بلکه در مقاوم سازی سازه های موجود نیز دارای کاربرد می باشد. این سیستم مقاوم جانبی با عملکرد و مشخصات منحصربه فرد اش به منظور افزایش مقاومت جانبی و افزایش سختی مخصوصا در برابر بار زلزله به کار می رود. نقش اصلی سیستم فوق مشابه دیگر سیستم های مقاوم جانبی است که تامین می کند مقاومت و پایداری سازه را در برابر میروی برشی که در طبقات به خاطر نیروی زلزله بوجود می آید.آیین نامه های طراحی سازه های فولادی کانادا معیارهایی را در طرح این سازه ها در سال 2004 پیشنهاد کرده است. این مقررات همراه با طراحی این دیوارهای برشی به طور خاص اضافه شدند به آیین نامه های طرح لرزه ای سازه های فولادی در سال 2005 ، AISC341 -2005 . در این مقاله تحلیل ، محاسبه و ارزیابی یک سازه 9 طبقه فولادی با دیوارهای برشی فولادی ویژه مورد نظر است و استفاده می کنیم از مشخصات حالات حدی (روش LRFD) در حالی که عمده تمرکز مقاله بر اجزاء مرزی افقی و قائم می باشد.
کلیدواژه ها
موضوعات
 
Title
The usage of Limit States Method in Unstiffened Steel Plate Shear Wall analysis and design with Special Ductility with concentration on horizontal and vertical boundary elements
Authors
Hamedan
Abstract
This lateral resisting system with individual specifications and performance is used in order to increase lateral resistance and stiffness against lateral forces especially earthquake. The main role of SPSW similar to the other lateral resisting systems is to supply the strength and stability against shear forces that are produced in stories because of the earthquake and they resist against overturning moment that is produced from the mentioned force. Canada steel structures design codes (CAN/CSA S16-01/2001and FEMA450) offered criteria in design of the structures in 2004. The provisions related to the design of these shear walls were added particularly to steel structures seismic design codes as AISC341-2005 in 2005. In this paper we target to analyze, calculate, design and evaluate a 9 stories steel structure that has special steel plate shear walls, i.e. SPSW with special ductility and we use limit states specifications (LRFD method) while the design of horizontal and vertical boundary elements is specially considered. The emphasis of this paper is to design and control one of the main elements of this system including on beam in one of the stories as a sample by using from limit states method (LSD) named LRFD provisions. This paper consists of: the calculation of bending moment due to uniform load and two centralized axial forces, strength, reduced bending strength, compact control, shear control and bending moment, and axial force interaction control for HBE.
Keywords
unstiffened special steel plate shear walls, special ductility, limit state provisions, web plate thickness, diagonal tension field action, vertical and horizontal boundary elements, inelastic deformations