اثرافزودن نانو سیلیس در کیفیت تغییر مقاومت فشاری بتن با عیارمتفاوت وآنالیز نتایج بوسیله شبکه عصبی مصنوعی
پذیرفته شده برای ارائه شفاهی XML
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22631/ICCECONF.2017.16245.1432
نویسندگان
1خیابان کاوه خیابان جابرانصاری خیابان شهیدشهبازی جنوبی کوی 10 پلاک 4
2استادیار
3دانشجوی کارشناسی ارشد
چکیده
فناوری نانو در سال‌های اخیر سبب تحولات وسیعی در دانش بشری شده است و محققین علوم مختلف از آن بهره گرفته‌اند. نانو فناوری به معنای توسعه، ساخت، طراحی و استفاده از محصولاتی است که اندازه آن‌ها بین یک تا صد نانو متر قرار دارند. افزایش مقاومت بتن همواره دغدغه‌ی مهندسین بوده و می‌باشد ازاین رو در سال‌های اخیر مطالعات بر روی نانو ذرات خصوصا سیلیس متمرکز شده، با این هدف که بتوان با استفاده از این ماده، مشخصات بتن را بیش از پیش افزایش داد. افزودن نانو سیلیس به بتن بر روی خواص مکانیکی بتن تأثیرگذار می‌باشد لذا در این تحقیق سعی شده است با بررسی نانو سیلیس در ترکیب با بتن با درصدهای مختلف، تأثیر این افزودنی بر روی مقاومت فشاری بتن و کیفیت دگرگونی رفتار بتن در عیارهای متفاوت بررسی شود. برای این منظور نمونه‌های آزمایشگاهی بتن با عیار ودرصد نانو متفاوت ساخته شدند و تحت آزمایش مقاومت فشاری مورد بررسی قرار گرفتند و درانتها نتایج مربوطه بوسیله شبکه عصبی مصنوعی مدلسازی و موردآنالیز قرار گرفتند. نتایج این تحقیق نشان داد استفاده از نانوسیلیس دربتن با هرعیاری، باعث افزایش 12/8 الی 31/7 درصدی مقاومت فشاری می‌شود. آنچه که از تحلیل نتایج توسط شبکه عصبی مصنوعی بدست آمده ضمن بیان درصد پایین خطا در مراحل انجام تحقیق، نشانگر این موضع می باشد که دربین کلیه عوامل تاثیر گذار برمقاومت فشاری، نانو سیلیس از اهمیت بالاتری برخوردار می باشد.
کلیدواژه ها
موضوعات
 
Title
The Effect of Adding Nano-silica on the Quality of Change/s in Compressive Strength of Concrete with Different Grades and the Analysis of the Results through Artificial Neural Network
Authors
JAVAD esfahan, seyed rohallah hoseinivaez, Hosein Abdelahi
Abstract
A highly significant development in the civil engineering industry is the use of the nanotechnology and the performance of the concrete along with such materials in order to improve their features, behaviour and structure and also the use of nano materials in the production of the high performance multi-purpose concrete. Improving the strength of concrete has always been the concern of civil engineers, accordingly attempts have been made to take an effective step in this regard through adding nano-silica to the concrete. Therefore the present research examines the effects of adding nano-silica on the behaviour of concrete and the quality of the new concrete with different grades. To this end, laboratory samples of concrete with different grades and percentage of nano were made and examined for compressive strength test, and finally the results were analysed with the artificial neural network of modeling. The results of the present study demonstrated that the use of nano-silica in concrete with any grade improves its compressive strength. The analysis of the results provided by the artificial neural network, affirming the low percentage of error in the stages of the research, indicates that nano-silica plays the most significant part in improving the compressive strength of the concrete
Keywords
Nano-Silica, Compressive Strength, Concrete&rsquo, s Grade, Artificial Neural Network