بررسی و مقایسه رفتار ستون های مرکبCFT و SRC و ستون فولادی دوجداره پرشده با بتن (CFDST)
XML
نویسندگان
استان خوزستان _ بهبهان_ خیابان شهید محمدجعفری_ کوچه مسجد مالک اشتر ( شهید درویشی ) _ پلاک 6
چکیده
هدف از انجام این تحقیق بررسی رفتار ستون های مرکب فولادی بتنی در مقایسه با ستون بتنی است که برای این منظور سه نوع ستون مرکب فولادی محبوس در بتن SRC و ستون بتنی محبوس در بخش فولادی CFT و ستون فولادی دو جداره پر شده با بتن CFDST در نظر گرفته شده اند به صورتی که همگی دارای سطح مقطع کل، سطح مقطع بتن و فولاد مساوی هستند. پس از انجام مدلسازی و تحلیل های کمانشی و جانبی در نرم افزار آباکوس و ایتبس، نتایج استخراج و به صورت نمودارها و گراف ها ارائه شده اند، که با استناد به نتایج می توان گفت که ستون CFDST در کنترل تغییر مکان جانبی و همچنین مقاومت کمانشی از عملکرد بهتری نسبت به سایر ستون ها برخوردار است همچنین تغییر مکان جانبی ستون هایی که در آن بتن توسط بخش فولادی محصور شده است در برابر بار انفجاری نیز کمتر و مطلوب تر بوده است و نشان دهنده عملکرد بهتر ستون CFDST نسبت به دو ستون دیگر تحت بار انفجاری است به طوری که میزان تغییر مکان جانبی انتهای این ستون نسبت به ستون SRC کاهش 70 درصدی را نشان می هد. این نتایج بیانگر این است که در استفاده از ستون مرکب با مساحت یکسانی از بتن و وفولاد استفاده از فولاد برای محصور کردن بتن رفتار بهتری را برای ستون ارائه خواهد کرد.
کلیدواژه ها
موضوعات
 
Title
study on behavior of composite column in type of CFT, SRC and concrete filled double steel tube (CFDST) and with same ratio for concrete and steel material in all columns
Authors
Behbahan
Abstract
The aim of this study is investigate the behavior of steel-concrete composite columns in compared with concrete columns, for this purpose three composite columns CFT, SRC and CFDST with same total area and same concrete and steel area is considered. Total area for all columns is 314 cm2 and steel area is 16 cm2. Modeling and analysis performed in ABAQUS and ETABS software. The results showed that CFDST column in controlling the lateral displacement and buckling strength is better performance than the other columns.So that the lateral displacement of the end of this column shows a decrease of 70% relative to the SRC column. Lateral displacement in which columns that concrete is enclosed by a steel section was less than other under explosion loads. These results indicate that in use of composite columns with the same area of concrete and steel, steel confined concrete columns will provide for better behavior
Keywords
Composite Column, lateral displacement, Buckling, explosion load