بررسی تأثیر ارتفاع ساختمان و طول دهانه قاب در خرابی پیش‌رونده ساختمان‌های بتنی با سیستم قاب خمشی
XML
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22631/ICCECONF.2017.16228.1421
نویسندگان
1خیابان شصت متری مدیریت، خیابان آبشار، کوچه آبشار18 ، کدپستی 86595-68178
2نویسنده دوم
چکیده
بعد از وقوع حملات تروریستی، خصوصاً در برج های دوقلوی تجارت جهانی، مسئله ارزیابی و بررسی پتانسیل وقوع خرابی پیش‌رونده در سازه‌های با اهمیت به یکی از محورهای تحقیقاتی تبدیل شده است. خرابی پیش‌رونده را می‌توان به عنوان یک واکنش زنجیره‌ای یا انتشار خرابی تعریف کرد که در آن تحت عللی خاص، صدمه موضعی در ناحیه نسبتاً کوچکی از سازه رخ می‌دهد و در شرایطی این صدمه موضعی، به بخش‌های دیگری از سازه گسترش یافته و در نهایت به خرابی کلی سازه، منتهی می‌شود. در این تحقیق به بررسی تأثیر ارتفاع و طول دهانه قاب در پدیده خرابی پیش‌رونده قاب‌های خمشی بتنی پرداخته می‌شود. این پدیده با بررسی سناریوهای مختلف حذف ستون بررسی می‌گردد. حالات حذف توصیه شده طبق آیین‌نامهUFC، طبقات اول، میانی، آخر و ستون‌های وسط و کناری می‌باشد. از سه مدل 4، 8 و 12 طبقه به صورت 5 دهانه 4 متری و 4 دهانه 6 متری استفاده شده است. نرم افزار مورد استفاده برای طراحی سازه‌ها Etabs و نرم افزار مورد استفاده برای تحلیل دینامیکی غیرخطی سازه‌هاSap2000 می‌باشد. نتایج حاکی از آن است که افزایش ارتفاع و افزایش طول دهانه قاب باعث افزایش احتمال رخداد پدیده خرابی پیش‌رونده در قاب‌های خمشی بتنی می‌گردد.
کلیدواژه ها
موضوعات
 
Title
Evaluation of building height effect on progressive collapse in concrete constructions with moment frame system
Authors
Hushang Farajollahi, Mohammadhasan Meisami
Abstract
After the terrorist attacks, especially in the twin towers of global trade, the issue of the progressive collapse potential in important structures has become one of the research topics. Progressive collapse can be defined as a failure propagation in which, under a particular cause, local injury occurs in a relatively small area of the structure and, in the case of this local injury, extends to other parts of the structure and ultimately leads to general failure in the structure. In this study, the effect of the height and length of the frame spans on the progressive collapse phenomenon of concrete moment frames has been investigated. This phenomenon is investigated by examining different column elimination scenarios.
Recommended deletion states according to the UFC are, first, middle, end and middle and left columns. Three models of 4, 8 and 12 floors have been used as 5 spans of 4 meters and 4 spans of 6 meters. The software used to design structures is Etabs and the software used to the nonlinear dynamics analyze of the structures is sap2000. The results indicate that increasing the height and increasing the length of the frame spans increases the probability of occurrence of progressive collapse phenomenon in concrete flexural frames.
Keywords
Progressive Collapse, Concrete building, Moment Frame, Nonlinear dynamic analyze, Alternate path method