بررسی تاثیر مشخصات ابعادی ستون سنگی بر ظرفیت باربری و زمان تحکیم
پذیرفته شده برای ارائه شفاهی XML
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22631/ICCECONF.2017.16221.1419
نویسندگان
1خیبری خیابان امام رضا پلاک 11
2دانشیار گروه مهندسی عمران دانشگاه قم
چکیده
یکی از مناسب‌ترین روش‌های بهسازی خاک‌های نرم و سست روش استفاده از ستون سنگی می‌باشد. این روش باعث بهبود ویژگی‌های خاک، افزایش ظرفیت باربری، کاهش نشست و افزایش سرعت تحکیم می‌گردد.
در مقاله حاضر تحلیل عددی یک عدد ستون سنگی با طول ده متر در یک خاک رسی با استفاده از نرم‌افزار آباکوس ارائه شده است. مدل سازی ستون سنگی بر اساس مفهوم سلول واحد، یعنی تک ستون سنگی و خاک محصور کننده اطراف آن، انجام شده است. در این خصوص برای مصالح ستون سنگی از مدل رفتاری الاستوپلاستیک موهر_کولمب و برای خاک رس اطراف آن از مدل رفتاری کم کلی استفاده شده است. همچنین در تحلیل های انجام شده اثر پارامترهای مختلف مانند مقدار بار وارد شده بر پی صلب، طول و همچنین قطر ستون سنگی بر مقدار و زمان نشست تحکیمی پی صلب مطالعه شده‌اند. نتایج نشان می‌دهد ایجاد ستون سنگی در خاک رس باعث کاهش زیاد مقدار و زمان نشست تحکیمی خاک می‌شود. همچنین افزایش طول و قطر ستون سنگی تاثیر چشمگیری بر کاهش زمان و مقدار نشست تحکیمی خاک دارد.
کلیدواژه ها
موضوعات
 
Title
Investigating the Effect of Stone column Dimensions on Bearing Capacity and Consolidation Time
Authors
Mohammad Reza Gonabad, Mahdi Khodaparast
Abstract
One of the most suitable methods for improving soft and loose soils is the use of stone columns. This method improves the soil’s characteristics and bearing capacity, reduces settlement, and increases the speed of consolidation.
In the present paper, a numerical analysis of a stone column with a length of 10 meters in a clayey soil is presented. For the modeling of the stone column, the concept of the unit cell, i.e., a single stone column and surrounding soil, has been used. The behavior of rock materials is modeled with an elasto-perfect plastic Mohr-Coulomb model and the surrounding clay is modeled with the Cam Clay constitutive model. In the analyses, the effect of different parameters such as the amount of load on the rigid pad footing, the height and diameter of the stone column on the amount and time of the consolidation settlement were studied. The results show that the Installation of stone column in clay causes a significant reduction in the amount and time of the consolidation of soil. Also, increasing the length and diameter of the stone column has a significant effect on reducing the time and amount of soil consolidation.
Keywords
stone column, consolidation, Bearing Capacity, Reduceing settlement, ABAQUS