اولویت بندی ریسک های پروژه ساخت فاضلاب شهری
پذیرفته شده برای پوستر XML
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22631/ICCECONF.2017.16220.1418
نویسندگان
1خیابان تهران کوچه مهتاب مهتاب 14
2هیئت علمی دانشگاه مازندران
چکیده
بروز حوادث در صنعت ساخت می تواند خسارات جانی و مالی جبران ناپذیری به همراه داشته باشد. بنابراین تجزیه و تحلیل و درک علت‌های حوادث در این صنعت برای پیشگیری از بروز آنها بسیار مهم است. به دلیل وجود عوامل متعدد تأثیرگذار بر انتخاب روش تجزیه و تحلیل حوادث و تنوع روش‌ها، یکی از اصول و مبانی مهم تجزیه و تحلیل حوادث، انتخاب صحیح و کارآمد روش می باشددر این مطالعه، مدلی بر اساس روش تصمیم گیری چند معیاره (روش تاپسیس)بنا شده است .بر اساس نتایج، 3 معیار اصلی و 4 گزینه مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. بر اساس نتایج اولویت بندی ، گروه‌خطر اسیب به تجهیزات زیرزمینی دراولویت نخست قرار گرفت و به ترتیب گروه های اسیب به اموال دراولویت دوم و سپس گروه حریق و انفجار و دراولویت سوم و در اخر اسیب انسانی در اولویت های بعدی قرار گرفتند. در نهابت. می‌توان با به کارگیری اقدامات کنترلی مناسب به سطح ریسک قابل قبولی رسیدوخطرات آنها تاحد زیادی کاهش داد.
کلیدواژه ها
موضوعات
 
Title
Prioritizing the risk of urban sewage project in Tehran
Authors
behnam mahmoudi, Habib Akbarzadeh bengar
Abstract
Occurrence of accidents in the Construction industry cause irreparable damage to human life. Understanding the causes of accidents takes place with analysis. One of the most important steps in accident analysis is a conscious selection of accident analysis method due to the existence of high variety of methods and various effective criteria. This study was carried out with the A multi–criteria decision ,( TOPSIS) for ranking risk of urban sewage project in Tehran. Based on the results, Three criteria and four options were used for selection of the accident analysis method. Based on prioritization The group damaged the underground equipment in the first place and Accordingly, the groups of Damage to equipment inthe second priority and then the group of fire and explosion in the third priority, at the end of the human trauma were placed in the next priority.And finally ,with using simple corective actions we can reach an acceptable level of risk that the risks would be reduced to a minimum.
Keywords
urban sewerage network projects, TOPSIS, risk