اثر ترکیبی نوع محور، دانه بندی و سرعت بر رفتار خستگی مخلوط آسفالتی با استفاده از آزمون خمش نیم دایره (SCB)
پذیرفته شده برای پوستر XML
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22631/ICCECONF.2017.16219.1417
نویسندگان
1تهران-انتهای ستاری شمال میدان دانشگاه آزاد اسلامی کوی اخلاص کوچه آفتاب پلاک 33 واحد 6 کد پستی 1475936414
2هیئت علیم دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
چکیده
یکی از راه های شناخت پارامتر های تاثیرگذار بر رفتار مخلوط آسفالتی انطباق شرایط آزمایش با شرایط واقعی می باشد. با توجه به اینکه وسایل نقلیه دارای محور های مختلفی هستند و هر محور الگوی بارگذاری مشخصی بر روسازی اعمال می کند، بنابراین الگوی بارگذاری یکی پازامتر هایی است که در آزمایشات آسفالت کمتر به آن توجه شده است. این مطالعه با استفاده از آزمون خمش نیم دایره و بارگذاری تکرار شونده به بررسی رفتار ترک خوردگی و خستگی مخلوط آسفالتی، تحت الگوی های بارگذاری معادل محورهای منفرد و دوتایی در سرعت و دانه بندی مختلف می پردازد. برای تحلیل نتایج از دو مرحله بارگذاری در نمودار باز شدگی ترک - سیکل عبوری استفاده شده است. نتایج نشان داد که در هر دو مرحله از بارگذاری رفتار خستگی مخلوط آسفالتی تحت عبور هر یک از محور های منفرد و دوتایی به سرعت و دانه بندی وابسته است. همچنین مخلوط های ریز دانه در مرحله اول بارگذاری در مقابل هر دو محور رفتار مقاوم تری در برابر ترک خوردگی از خود نشان داد اما در مرحله دوم بارگذاری رفتار دانه بندی تابعی از نوع محور عبوری می باشد.
کلیدواژه ها
موضوعات
 
Title
The combined effect axle type, grading and speed on the fatigue behavior of asphalt mixes using the semicircular bending (SCB)
Authors
MOHAMMAD FADAEI, Alireza Sarkar
Abstract
One way of understanding the parameters affecting the behavior of asphalt mixtures is to adapt the test conditions to real conditions. Given that the vehicles have different axles and each axle has a specific loading pattern applied to the pavement, the loading pattern is one of the most commonly used paramterics that has been considered less in asphalt experiments. This study was carried out using semi-circular bending and repetitive loading tests to investigate the cracking behavior and fatigue behavior of asphaltic mixtures under the loading patterns of single and tandem axles in different speeds and grading.
will pay. To analyze the results, two stages of loading were used in the cmod diagram. The results showed that in both stages of loading, the fatigue behavior of the asphaltic mixture depends on the speed and grading of each single and tandem axle. Also, fine aggregate mixes in the first stage of loading against both axles exhibited a more robust behavior against cracking, but in the second step, loading behavior of the grading behavior is a function of the type of axles.
Keywords
Asphalt mixture fatigue, Repetitive loading, Single and tandem axle, Semi circular bending, SCB