تحلیل و بررسی رفتار ویسکوالاستیک قیر اصلاح شده با اتیلن وینل استات با استفاده از مدل برگر
پذیرفته شده برای ارائه شفاهی XML
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22631/ICCECONF.2017.16217.1416
نویسندگان
1تهران - تهرانسر- بلوار یاس- بلوار شهرک هواپیمایی- خ- آفرینش-خ هدایت- کوچه گشایش- پلاک B-4-8 واحد9
2استادیار گروه راه و ترابری واحد علوم و تحقیقات تهران
3دانشیار گروه راه و ترابری دانشگاه صنعتی خواجه نصیر طوسی
چکیده
هدف از این مطالعه بررسی مقاومت ترک حرارتی قیر اصلاح شده با پلیمر اتیلن وینل استات (EVA) می باشد. برای دستیابی به این هدف آزمایش رئومتر تیرچه خمشی (BBR) برای قیر اصلاح شده و قیرمعمولی در دمای 6- درجه سانتی گراد انجام شده است. پارامترهای سفتی (S) و مقدار m بدست آمده از آزمایش مورد بررسی قرار گرفت. نتایج این تحقیق نشان داد که قیر اصلاح شده با پلیمر EVA مقاومت بیشتری در برابر ترک حرارتی نسبت به قیر اصلاح شده دارد، بطوریکه قیر اصلاح شده، سفتی کمتری در مقایسه با قیر اصلاح نشده دارد. از دیگر نتایج این تحقیق می توان به افزایش مقدار m قیر اصلاح شده نسبت به قیر معمولی اشاره کرد. قیر ماده ای ویسکوالاستیک است. در میان مدل های ویسکوالاستیک، مدل برگر برای توصیف رفتار مکانیکی قیر اصلاح شده انتخاب شده است. چهار پارامتر مدل برگر به دست آمده برای قیر اصلاح شده در مقایسه به قیر معمولی افزایش یافته است. براساس محاسبه نسبت کرنش ویسکوز به مجموع کرنش ها( الاستیک، الاستیک تاخیری، ویسکوز) ، این نسبت برای قیرهای اصلاح شده کاهش می یابد، که نشان از کاهش پاسخ ویسکوز و افزایش پاسخ الاستیک این قیر در مقایسه به قیر اصلاح نشده می باشد.
کلیدواژه ها
موضوعات
 
Title
Analysis and evaluation of viscoelastic behavior of bitumen modified by ethylene vinyl acetate using Burger model
Authors
Atousa Kianfar, Alireza Sarkar, Mansour Fakhri
Abstract
The purpose of this study is to investigate the thermal crack resistance of ethylene vinyl acetate(EVA) polymer modified bitumen. To achieve this purpose, the bending beam rheometer (BBR) is performed for modified bitumen and unmodified bitumen temperature at -6 ° C. Stiffness parameters (S) and m values obtained from the tests were analyzed. The results of this study showed that EVA-modified bitumen has a greater thermal cracking resistance than unmodified bitumen, as modified bitumen has less stiffness compared to unmodified bitumen. Other results of this study, the increase in m- value are for modified bitumen compared to unmodified bitumen. Bitumen is a viscoelastic material. Among the viscoelastic models, the Burger model is chosen to describe the mechanical behavior of modified bitumen. The four parameters of the Burger model obtained for modified bitumen have been increased compared to base bitumen. Based on the calculation of the viscosity strain ratio to the sum of strains(Elastic, delayed elastic, Viscose), this ratio is reduced for modified bitumen compared to base bitumen, Which indicates a decrease in viscosity response and an increase in the elastic response of modified bitumen compared to unmodified bitumen.
Keywords
BBR, EVA, سفتی, ترک حرارتی, مدل برگر