بررسی اهمیت هزینه مصرف سوخت در انتخاب مسیر قائم مناسب در راه‌سازی
XML
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22631/ICCECONF.2017.16209.1414
نویسندگان
1کوی متخصصین-خیابان پرستو-انتهای عندلیب-کوچه تیهو-پلاک 117
2استاد
چکیده
عمدتاً هزینه عملیات خاکی و سایر هزینه‌های احداث راه عوامل اصلی در احداث راه هستند. لکن، باتوجه ‌به کاهش منابع انرژی و افزایش وسایل نقلیه، توجه به مصرف سوخت اهمیت می‌یابد. هرچند این هزینه می‌تواند از دیدگاه راهسازان مهم نباشد، ولی هزینه‌های پرداخت‌شده توسط کاربران راه نیز جزء هزینه‌هایی است که از منابع کشور مصرف می‌شود، لذا می‌بایست در ساخت راه‌ها به آن توجه شود. از‌آن‌جایی‌که در گذشته توجه چندانی به این موضوع نشده، لذا در این پژوهش سعی شده است میزان هزینه مصرف سوخت برآورد و اهمیت آن در مقایسه با هزینه عملیات خاکی سنجیده شود. هم‌چنین، برخلاف روش مرسوم کشور، هزینه عملیات خاکی با روش بروکنر (یا دیاگرام جابجایی جرم) –که محدودیت‌هایی دارند- محاسبه نشده، بلکه مدل‌های برنامه‌ریزی خطی با کارآیی بیش‌تر بکار گرفته شده‌است. نتایج نشان می‌دهد که هزینه مصرف سوخت در یک قطعه راه هم‌ارز با هزینه عملیات خاکی است و نمی‌توان در تعیین خط پروژه، آن را نادیده گرفت.
کلیدواژه ها
موضوعات
 
Title
Investigating the Importance of Fuel Consumption Cost in Determining Optimal Vertical Alignment of Roads
Authors
Alireza Hamedan, Mohsen Babaei
Abstract
Commonly, the cost of earthwork operations as well as other construction costs are the main factors in road construction. However, due to the reduction of energy resources and the increase of vehicles, the fuel consumption is also becoming important. Although the fuel consumption cost may be significant only from the road users’ viewpoint, the cost paid by users during the road’s life cycle is also accounted as part of the costs that are consumed from a country's resources, and more attention should be placed on it when designing the road. This paper aims to estimate the cost of fuel consumption and to investigate its importance in comparison with the cost of earthwork operations. Moreover, unlike the conventional application of the Brookner method (or mass haul diagram) for determining the minimum cost of earthwork operations, we have utilized a linear programming approach which is more efficient and more adoptable under unfamiliar assumptions. Results of application in a short section example show that the cost of fuel consumption is comparable to the cost of earthwork operations, and should not be ignored.
Keywords
Road Design, Vertical Alignment, Fuel consumption, Earthwork operations, Linear programming