بهینه‌سازی بهره برداری از مخزن با استفاده از سیاست جیره‌بندی و رویکرد فازی
XML
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22631/ICCECONF.2017.16196.1412
نویسندگان
1تهران - خیابان شهید مدنی - کوچه شهید پورمقدم - پلاک ۶ - زنگ سوم - کدپستی 1618856661
2هیات علمی گروه منابع آب دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
3فوق دکترای مدیریت منابع آب
4کارشناس بخش منابع و مصارف آب شرکت مهاب‌قدس
چکیده
کشور ایران در ناحیه خشک و نیمه خشک دنیا واقع است. این خصوصیت بارز باعث گردیده است تا اکثر شهرهای کشور، در فصلهای گرم دچار کمبود آب شوند. سیاستهای اجرایی در خصوص گذراندن بحران کمبود آب معمولاً بر مدیریت توزیع و مصرف متمرکز شده است. یکی از روشهای مقابله با بحران کمبود آب که سریع، راحت و در عین حال پرمخاطره می باشد، روش جیره‌بندی آب است که درصورت استمرار و عدم رعایت اصول فنی میتواند اثرات نامطلوبی را بر شبکه توزیع داشته باشد. روش بررسی شده در این پژوهش به منظور بهبود عملکرد، اعمال سیاست بهینه‌سازی با استفاده از الگوریتم منطق فازی بر روی جیره‌بندی می‌باشد. دراین مقاله پس از بررسی نظری موضوع، با انتخاب محدوده‌ی سد کارون 3 و نیز به منظور رفع نیاز برقابی این مخزن، اثرات جیره‌بندی را طی یک دوره چهل ساله در دو حالت بدون اعمال منطق فازی و با اعمال منطق فازی بر جیره‌بندی مورد ارزیابی قرار می دهیم. نتایج این مطالعه نشان می دهد که ترکیب این دو روش بسیار کارآمد تر از روش جیره‌بندی گسسسته به تنهایی بوده و باعث بهبود سیاست بهره برداری از منابع آب می شود. لازم به ذکر است بهینه سازی با استفاده از الگوریتم ازدحام ذرات (PSO) انجام شده است.
کلیدواژه ها
موضوعات
 
Title
Optimization Operation of the Reservoir System Using Fuzzified Hedging Rule
Authors
Mohammadmehdi Tehran, Alireza Borhanidarian, Farzaneh Karami, Arash Azaranfar
Abstract
Iran is located in the dry and semi-arid region of the world. This feature has made most of the country's cities suffer from lack of water in hot chill. Implementing policies for managing water scarcity crisis are usually focused on managing distribution and consumption. One of the ways to cope with a water shortage crisis that is fast, easy and at the same time risky is the hedging rule, which, if continued, and the non-observance of technical principles can have adverse effects on the distribution network. The method used in this study is applying optimization policy using fuzzy logic algorithm on hedging to improve rationing performance. In this article, after reviewing the subject, by choosing the range of Karun3 dam and also to meet the needs of the hydropower reservoir, the effects of hedging over a forty year period are evaluated in two states without applying fuzzy logic on hedging and implementing fuzzy logic on it. The results of this study show that the combination of these two methods is much more efficient than the discrete hedging method alone and improves the policy of exploiting water resources. It should be noted that optimization algorithm used in this paper is particle swarm algorithm (PSO).
Keywords
Hedging policy, Fuzzy logic, Hydropower Demand, Water Resources Management, Karun3, Particle Swarm Optimization Algorithm