شناسایی خرابی در صفحه ها با استفاده از یک شاخص خرابی مبتنی بر انرژی کرنشی و پاسخ های حوزه زمان
پذیرفته شده برای ارائه شفاهی XML
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22631/ICCECONF.2017.16195.1411
نویسندگان
استان گلستان_گرگان_زیباشهر_زیبای سوم
چکیده
سازه ها در حین بهره برداری پس از گذشت زمان و یا اعمال بارگذاری‌هایبیش از مقادیر منظور شده در طراحی، ممکن است دچارآسیب‌هایی شوند. در صورت عدم ترمیم این آسیب‌ها، خرابی در سازه گسترش یافته که ممکن است در نهایت باعث خرابی کلی آن نیز شود. بنابراین لزوم شناسایی محل و مقدار خرابی در سازه ها بسیار حائز اهمیت است. تاکنون روش‌هایزیادی برای برآورد خرابی در سازه ها توسط محققین مختلف ارائه شده است. هدف از این مطالعه، آشکارسازی خرابی در صفحات با استفاده از یک شاخص‌ خرابیمبتنیبر پاسخ هایحوزه زمان و انرژی کرنشی سازه می‌باشد. رفتار سازه به صورت خطی فرض شده و خرابی به صورت کاهش سختی در سازه شبیه‌سازی می‌شود. در این راستا با استفاده از نرم افزار متلب برنامه‌ای جهت تحلیل دینامیکی صفحات نوشته می‌شود که با استفاده از آن می‌توان بسیاری از پاسخ‌های دینامیکی، از جمله تغییرمکان های تابع زمان و... را به کمک روش نیومارکاستخراج نمود. سپس یک شاخص خرابی با استفاده از انرژی کرنشیتابع زمان سازه معرفی می شودکه می تواند محل خرابیدر سازه را بوضوح آشکار کند. جهت اطمینان از کارایی روش‌ مذکور یک مثال عددی در نظر گرفته شده است. نتایج بیانگر دقت خوب روش‌موردنظر جهتشناسایی خرابی در یک سازه صفحه خمشی می باشد.
کلیدواژه ها
موضوعات
 
Title
the determination of damage to plates using a damage index which is based on time domain and strain energy responses
Authors
Abstract
Structures may be damaged during their operational usage or applying loads exceeding design values after period of time. Damage may spread in the structure and it will lead to overall failure if damaged elements don’t be repaired or replaced. Hence, the identification of damage location and its severity is important and necessary in structures. During the last years, several methods have been presented for identifying damage in structural systems by various researchers. The purpose of this study is to identify damage in plate-type structures using strain energy damage index based on time domain responses. The behavior of structure is assumed linear and the damage is simulated as the stiffness reduction of building. Hence, a program is written in MATLAB software for dynamic analysis of plates that many dynamic responses such as time displacements and etc can be obtained using Newmark method. Afterwards a damage index is introduced using the strain energy based on structural time domain which can detect damage obviously. A numerical problem is considered to assess the performance of the introduced method. The results show the accuracy of the method to identify damage in the moment plate-type structure.
Keywords
Damage Identification, Strain Energy, Time Domain Responses, damage index, Plate