حذف سختی کلسیم از محلول‌های آبی توسط کلینوپتیلولیت اصلاح شده
پذیرفته شده برای پوستر XML
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22631/ICCECONF.2017.16191.1410
نویسندگان
1استادیار دانشگاه
2دانشجو
3کرمانشاه-شریعتی-کوچه اکبری پ 8
چکیده
کلینوپتیلولیت در فرآیند تصفیه آب و پساب کاربرد فراوانی دارد. از این ماده می‌توان به عنوان جاذب در پساب های صنعتی و کشاورزی که امروزه از مهم ترین آلاینده های آب و خاک می‌باشد، استفاده کرد. در این تحقیق به بررسی حذف آهن کل و فسفات موجود در آب و پساب پرداخته شده است.افزودن جاذب به محلول حاوی آهن و فسفات و بررسی میزان حذف این یون توسط کلینوپتیلولیت در شرایطی مانند نوع روش اصلاحی، غلظت جاذب به آلاینده، زمان تماس و pH های مختلف محلول پرداخته شده است.مطالعه نشان داده است که کلینوپتیلولیت با روش اصلاحی بسیار ساده می‌تواند به عنوان یک جاذب موثر و ارزان قیمت جهت حذف سختی کلسیم از محلول های آبی بکار رود. استفاده از محلول هیدروکلریدریک اسید بهترین پاسخ برای حذف سختی کل را داراست. در زمان 12 ساعت اختلاط آلاینده و جاذب بیشینه درصد حذف را سبب می‌شود. نسبت غلظت جاذب بر آلاینده 45 و pH 7. ایزوترم فروندلیچ فرآیند جذب سختی کلسیم را با ضریب همبستگی 9/0 بهتر توصیف کرد.
کلیدواژه ها
موضوعات
 
Title
Removal of calcium hardness from aqueous solutions by modified clinoptilolite
Authors
Mehdi Sedighi, Ehsan Jabari, ali shamshiri, Amirhossein Kermanshah, Mohammadreza Hassanvand
Abstract
Clinoptilolite is widely used in the process of water and wastewater treatment. It can be used as an absorbent in industrial and agricultural waste, which today is one of the most important pollutants of water and soil. In this research, the removal of total iron and phosphate in water and effluent has been investigated. Increasing the absorbance of iron and phosphate containing solutions and assessing the removal rate of this ion by clinoptilolite under conditions such as the method of correction, the concentration of adsorbent to the pollutant, the contact time and The pH of the solution has been studied. The study has shown that Clinoptilolite can be used as an effective and inexpensive absorbent to remove calcium hardness from aqueous solutions with a very simple corrective method. The use of hydrochloric acid solution has the best response to eliminate total hardness. At 12 hours, pollutant and adsorbent mixing causes the removal percentage. The ratio of adsorption concentration to 45 and pH 7. Isotherm Freundlich described the calcium hardness absorption process better with a correlation coefficient of 0.9.
Keywords
Clinoptilolite, calcium hardness, adsorption, nanoparticles, water purification, Langmuir