تاثیر اجرای خطوط HOV برگشت پذیر بر پارامتر زمان سفر با استفاده از شبیه سازی در AIMSUN (مطالعه موردی آزادراه تهران – کرج)
پذیرفته شده برای پوستر XML
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22631/ICCECONF.2017.16187.1406
نویسندگان
1خرم اباد- خیابان انقلاب- کوچه صبا- پلاک 30
2استاد دانشگاه شمال
چکیده
خطوط HOV Lane روشی درمدیریت تقاضای ترافیک آزادراه های درون شهری و برون شهری است که آنرا از سایرخطوط آزداراه ها متمایزمی کند. سیستم خطوط پرسرنشین با تغییر الگوی سفر افراد باعث کاهش تعداد سفر وسائل نقلیه کم سرنشین شده که درنتیجه ازدحام بزرگراه هارا کاهش می دهد. خطوط وسائل نقلیه با اشتغال بالا درآزادراه ها دارای سه شکل عملکردی می باشند، که دراین مطالعه با درنظرگرفتن شرایط آزادراه تهران- کرج، دو شکل عملکردی این خطوط (HOV هم جهت با مسیر و HOV برگشت پذیر) را با توجه به اطلاعات بدست آمده از این آزادراه در نرم افزار Aimsun بصورت خردنگر شبیه سازی و نتایج با یکدیگر مقایسه شده است. در این پژوهش نحوه ی رفتار انتخابی مسافران وسایل نقلیه شخصی در انتخاب همپیمایی و استفاده از خطوط پرسرنشین با تحلیل توصیفی داده های آماری جمع آوری شده از پرسشنامه مورد بررسی قرارگرفته است، و با ایجاد سناریو های رفتاری مختلف، تاثیر هم پیمایی در پارامتر های زمانی ترافیک خطوط پرسرنشین و عادی آزادراه تهران – کرج مورد بررسی قرار گرفته است. که نهایتا علاوه براینکه شاهد بهبود این پارامترها ازجمله زمان سفر و زمان تاخیرخواهیم بود، این نیز باعث ترقیب شهروندان به همپیمایی و در نتیجه آن کاهش هزینه ها و بهبود وضعیت ترافیکی این آزادراه خواهد شد.
کلیدواژه ها
موضوعات
 
Title
The impact of the implementation of reversible HOV lanes on travel time paramete Using simulation software Aimsun (Case Study: Tehran - Karaj)
Authors
ali samani, gholamali behzadi
Abstract
HOV Lane is a way to management of Lines freeway traffic demand approach within the urban and suburban freeway that distinguish it from other lines.
busy lines system by changing travel patterns reduces the number of trips aboard vehicles are low as a result of highway congestion reduces. Lines of vehicles with high employment freeway has three functional forms are.
In this study, considering the conditions of the Tehran-Karaj highway, two modes of these lines (HOV aligned with the direction and reversible HOV) According to data from the freeway in software simulation results are compared Aimsun is just micro think.
In this study, the treatment of choice in selecting the march of passengers, private vehicles and the use of lines highway Descriptive statistical analysis of data collected from questionnaires were examined. And by creating different treatment scenarios, the impact of the parameters when hiking in traffic and normal Highway Tehran - Karaj is studied.
Finally, in addition to an improvement in these parameters such as travel time and delay time will be, And by creating different treatment scenarios, the impact of the parameters when hiking in traffic and normal highway Tehran - Karaj is studied.
Keywords
Hov Reversibl, companionship, Trip time،Average Speed