ارزیابی سازه های فولادی تقویت شده با مهاربندکمانش تاب و همگرا تحت تحلیل غیرخطی انجام شده با طیف آیین نامه 2800 ایران
پذیرفته شده برای پوستر XML
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22631/ICCECONF.2017.16180.1404
نویسندگان
1خیابان هراز - آفتاب 92 - لاله 4 - پلاک 10
2عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی نور
چکیده
مزیت اصلی بهره گیری از مهاربندها، جذب انرژی زلزله در اجزای مجزا از قاب و انتقال بخش عمده ای از انرژی زلزله، به مهاربندها است. این امر منجر به کاهش آسیبهای وارده، در هنگام وقوع زلزله خواهد شد. از جمله سیستمهای مهاربندی پرکاربرد میتوان به مهاربندهای هم مرکز و کمانش تاب اشاره کرد. مهاربند همگرا در هنگام زلزله از نظر سختی، تغییرمکان و مقاومت در محدوده خطی رفتار خوبی از خود نشان داده ولی در محدوده ارتجاعی بعلت سختی جانبی مهاربندها، قابلیت جذب انرژی کمی را از خود بروز میدهد. در مقابل مهاربندهای کمانش تاب، نوع خاصی از قابهای مهاربندی هستند که از کمانش در آنها با تمهیدات ویژه ای جلوگیری شده است. لذا در پژوهش حاضر سعی شده است تا با استفاده از سازه های 4، 6 و 8 طبقه و مدل نمودن آنها در نرم افزار SAP2000 و تحت تحلیل استاتیکی غیرخطی، عملکرد سازه های فولادی مورد بررسی قرار گیرد. در انتها این نتیجه حاصل شد که سیستم مهاربندی همگرا در معیارهای مفصل پلاستیک و استهلاک انرژی زلزله وضعیت مناسبتر و سیستم مهاربندی کمانش تاب در معیارهای نظیر برش پایه سازه و نیروهای داخلی اعضا، شرایط بهتری را دشته است.
کلیدواژه ها
موضوعات
 
Title
Evaluation of reinforced steel structures reinforced with curved and converging buckling under nonlinear analysis performed with he range of Iran's 2800 regulations.
Authors
ahad amol, sepideh rahimi
Abstract
The main advantage of the use of curtain rods is the absorption of earthquake energy into separate components of the frame an the transfer of a major part of earthquake energy to braces. This will reduce the damage done during the earthquake. One of the most widely used bracing systems can be seen in the center of the bracelet and the bow buckling. Convergent bracing during earthquake has shown good behavior in terms of hardness, displacement and resistance in the linear range, but it exhibits little energy absorption in the elastic range due to the hardening of the braces. In front of the bracing buckling, there is a special type of bracing frames that prevent them from buckling with special arrangements. Therefore, in the present study, we tried to study the performance of steel structures using structures 4, 6 and 8 and modeling them in SAP2000 software and under static nonlinear analysis. Finally, it was concluded that a convergent bracing system in better plasticity and earthquake energy deformation conditions and a buckling bracing system based on criteria such as the basic structural cut and internal forces of the members are better.
Keywords
Convertible braiding, Bracing buckling, nonlinear static analysis, Plastic joint, Spectral regulation of 2800 buildings in Iran