بررسی تحلیل خطر احتمالاتی و زلزله سناریو بیمارستان امام خمینی (ره) ایلام
XML
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22631/ICCECONF.2017.16179.1403
نویسندگان
1بلوار سید الشهدا کوچه ششم فرعی سوم تمنا منزل مرادخانی
2معاون هیئت عالی نظارت منطقه 5 دانشگاه آزاد اسلامی و استادیار دانشگاه آزاد اسلامی کرمانشاه
چکیده
روش علمی و معتبر برای پیش بینی مناطق پرخطر برای زلزله تحلیل خطر زلزله می باشد. به همین دلیل بررسی احتمال وقوع بیشینه جنبش زمین(PGA) برای سطوح خطر مختلف بسیار حائز اهمیت است. بررسی تحلیل خطر احتمالاتی بیمارستان ایلام موضوعی مهم و کلیدی برای این ساختگاه می باشد. شناخت لرزه خیزی این ساختگاه با توجه به آخرین دستاورد های علمی در زمینه علم تحلیل خطر زلزله می تواند در بخش های مختلف وضعیت ساختگاه سازه را توجه به میزان شتاب و زلزله مشخص سازد. در این پژوهش زلزله های سناریو و مقادیر بیشینه جنبش زمین میانگین برای 3 سطح خطر 475،975 و 2475 سال دوره بازگشت زلزله به ترتیب 0.187g ، 0.252g و0.354g بدست آمده است.بزرگاهای زلزله سناریو برای پریود PGA و شتاب های 0.3g ، 0.2g0 و 0.4g به ترتیب برابر 6.58 ،6.74 و 6.81 بزرگای گشتاوری بدست آمد که به ترتیب در فواصل 33.91، 27.34 و 24.33 کیلومتر از ساختگاه حاصل شد.
کلیدواژه ها
موضوعات
 
Title
Evaluation of Probablistic Seismic Hazard analysis and Earthquake Scenario of Imam khomeini Hospital of ilam
Authors
masoud ilam, mohsen oghabi
Abstract
Scientific and authoritative method for predicting high risk areas for earthquake is Seismic Hazard analysis. For this reason, it is very important to evaluate the possibility of a Peak Ground Acceleration (PGA) for different levels of Hazard. The probabilistic Seismic Hazard analysis of Ilam Hospital is an important and key issue for this site. Recognizing the seismicity of this site with respect to the latest scientific achievements in the field of earthquake risk analysis can be used to determine the status of the Site of the structure in relation to the rate of acceleration and earthquake. In this study, the earthquake scenarios and the maximum mean values ​​of the PGA for 3 levels of 475.975 and 2475 years of earthquake return period were 0.187g, 0.252g, and 0.354g respectively. The scenario earthquake was over for the period of PGA and acceleration of 0.3g , 0.2g0 and 0.4g were 6.58, 6.74 and 6.81 magnitudes, respectively, at 33.91, 27.34 and 24.33 km, respectively.
Keywords
Seismic Hazard analysis. Earthquake Scenario, Earthquake Hazard, Deaggregation, Probablitic metod